Home> 2 Een 'vergeten' uitgeverij > Fondsuitgaven - en uitgaven in depot - van Uitgeverij van Stockum. Deel II.

2Een 'vergeten' uitgeverij

Fondsuitgaven - en uitgaven in depot - van Uitgeverij van Stockum. Deel II.

Print deze paragraafPrint

N


Naber, H.A., Van Theorema naar Sectio Divina, 227 pag., geb., 1939

Natuurkundige Voordrachten; 47e serie, 1918-1919 133 pag., ing., 1919
Nieuwe Reeks No. III (1924/25), 180 pag., ing., 1925
Nieuwe Reeks No. IV (1925/26), 125 pag., ing., 1926
Nieuwe Reeks No. V (1926/27), 137 pag., ing., 1927
Nieuwe Reeks No. VI (1927/28), 160 pag., ing., 1928
Nieuwe Reeks No. VII (1928/29), 148 pag., ing., 1929
Nieuwe Reeks No. VIII (1929/30), 130 pag., ing., 1930
Nieuwe Reeks No. IX (1930/31), 155 pag., ing., 1931
Nieuwe Reeks No. X (1931/32), 129 pag., ing., 1932
Nieuwe Reeks No. XI (1932/33), 162 pag., ing., 1933
Nieuwe Reeks No. XII (1933/34), 136 pag., ing., 1934
Nieuwe Reeks No. XIII (1934/35), 112 pag., ing., 1935
Nieuwe Reeks No. XIV (1935.36), 180 pag., ing., 1936
Nieuwe Reeks No. XV (1936/37), 128 pag., ing., 1937
Nieuwe Reeks No. XVI (1937/38), 118 pag., ing., 1938
Nieuwe Reeks No. XVII (1938/39), 163 pag., ing., 1939
Nieuwe Reeks No. XVIII (1939/40), 183 pag., ing., 1940
Nieuwe Reeks No. XIX (1940/41), 173 pag., ing., 1941
Nieuwe Reeks No. 21/22 (1942/44), 172 pag., ing., 1946
Nieuwe Reeks No. 25 (1945/46), 115 pag., ing., 1948
Nieuwe Reeks No. 26 (1946/47), 151 pag., ing., 1949
Nieuwe Reeks No. 26-36, 7 pag., geniet, 1959
Nieuwe Reeks No. 27 (1947/48), 135 pag., ing., 1949
Nieuwe Reeks No. 28 (1948/49), 171 pag., ing., 1950 (2 ex.)
Nieuwe Reeks No. 29 (1949/50), 155 pag., ing., 1951
Nieuwe Reeks No. 30 (1950/51), 161 pag., ing., 1952
Nieuwe Reeks No. 31 (1951/52), 153 pag., ing., 1953
Nieuwe Reeks No. 32 (1953/54), 162 pag., ing., 1954
Nieuwe Reeks No. 33 (1954/55), 152 pag., ing., 1955
Nieuwe Reeks No. 34 (1955/56), 150 pag., ing., 1956
Nieuwe Reeks No. 35 (1956/57), 123 pag., ing., 1957
Nieuwe Reeks No. 36 (1957/58), 150 pag., ing., 1958 (2 ex.)
Nieuwe Reeks No. 37 (1958/59), 156 pag., ing., 1959
Nieuwe Reeks No. 38 (1959/60), 168 pag., ing., 1960
Nieuwe Reeks No. 39 (1960/61), 166 pag., ing., 1961 (2 ex.)
Nieuwe Reeks No. 40 (1961/62), 170 pag., ing., 1962
Nieuwe Reeks No. 41 (1962/63), 137 pag., ing., 1963
Nieuwe Reeks No. 42 (1963/64), 158 pag., ing., 1964
Nieuwe Reeks No. 43 (1964/65), 133 pag., ing., 1965
Nieuwe Reeks No. 44 (1965/66), 169 pag., ing., 1966
Nieuwe Reeks No. 45 (1966/67), 181 pag., ing., 1967
Nieuwe Reeks No. 47 (1968/69), 210 pag., ing., 1969
Nieuwe Reeks No. 48 (1969/70), 169 pag., ing., 1970
Nieuwe Reeks No. 49 (1970/71) 149 pag., ing., 1971
Nieuwe Reeks No. 50 (1971/72) 148 pag., ing., 1972
Nieuwe Reeks No. 51 (1972/73) 158 pag., ing., 1973
Nieuwe Reesk No. 52 (1973/74) 181 pag., ing., 1974
Nieuwe Reeks No. 53 (1974/75), 138 pag., ing., 1975
Nieuwe Reeks No. 54/55 (1975/77), 325 pag., ing., 1978

Nederland te Parijs, 1931. Gedenkboek van de Nederlandsche deelneming aan de internationale koloniale tentoonstelling, 152 pag., geb., 1932

Nederlands Militair Geneeskundig Tijdschrift; 11e jrg. 1958, 370 pag., geb., 1959

Nederlandsch Indië onder het regentschap van Koningin Emma 1890-1898, 351 pag., geb., 1898

Neerlande, J. van, Jan van Dam in Zwitserland 'Nadat hij vanuit de hel naar de hemel vloog', 315 pag., geb., 1949

Neerlande, J. van, en R. Allmendhof, Voordracht over de geschiedenis van Nederland en Zwitserland, gehouden te Bern in 1945, 294 pag., geb., 1953

Nes, C. van, Over dood en leven, 194 pag., geb., 1958

Nieuwenhuysen, P.W. van den, De Nationaal-Socialistische arbeidsdienst, 294 pag., ing., 1939 (Coproductie met Standaard Uitgeverij te Antwerpen)

Nispen tot Sevenaer, O. van, Is het lidmaatschap van den Volkenbond een gevaar voor de kleinere mogendheden?, 93 pag., ing., 1938

Nispen tot Sevenaer, O. van, De republiek Indonesia. Haar leiders en haar soldateska. De eer van het leger is de eer van het volk, 30 pag., geniet, 1949

Nispen tot Sevenaer, O. van, De Ronde-Tafel-Conferentie inzake de overdracht der souvereiniteit aan Indonesië. Haar voorgeschiedenis en haar gevolgen, 93 pag., ing., 1950

Noppen J. Hzn, Henry J. van, Eenige indrukken en beschouwingen over Hongarije en zijne bevolking, 119 pag., ing., 1925

Nordau, M., De emancipatie van de Joden, 32 pag., ing., 1901

Nota over de concessie-aanvrage tot ontginning van kolen uit het Ombiliënveld en anleg van een spoorweg van daar naar Padang, 36 pag, ing., 1872

Nuijsink, P.A.I.J.M., De diepste oorzaken van de kankerziekte, en de daarop berustende behandeling, 48 pag., geb., 1962

O


Oderwald, J., De ontwikkelingsgeschiedenis van de scheepvaart. "Het Schip". 51 pag., geb., 1929

Olyslager, P.M., De localiseering der Belgische nijverheid, 285 pag., ing., 1947

Open brief van een Oost-Indisch Hoofdambtenaar met verlof aan een lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 14 pag., geb., 1878

Opheffer (= G.L. Gonggrijp), Honderd brieven van Opheffer aan de redactie van het Bataviaasch Handelsblad, 301 pag., ing., 1913

Opheldering inzake vrijmetselarij en hare bestrijding, 59 pag., ing., 1936

Opiumpolitiek, De, der regeering en de vrijheid der drukpers in Nederlandsch Indië: vervolging en veroordeeling van den gewezen hoofdredacteur van het ‘Bataviaasch Nieuwsblad’, J. F. Scheltema, onder artikel 24 van het Drukpersreglement (Stbl.,1856, No. 74), 152 pag., ing., 1903

Orbigny, Charles d', Beschrijving der zoogdieren, volgens Buffon, in de volgorde van Cuvier. Met honderd en veertig afbeeldingen geteekend door Victor Adam, 272 pag., geb., 1843

Ortt, F., Het droomleven, 226 pag., geb., 1951

Ortt, F., Inleiding tot het pneumat-energetisch monisme: een beschouwing over God, wereld, het leven, mens en maatschappij, van het standpunt der natuurwetenschap, 3e d., 165 pag., ing., 1951

Ortt, F., Het probleem der ziel, 2e dr., 336 pag., geb., 1951

Ortt, F., De superkosmos: filosofie van het occultisme en het spiritisme, 328 pag., geb., 1949

Ortt, F., Vertellingen uit de Bijbel voor jonge kinderen, 2e dr., 135 pag., geb., 1952

Osorgin, M., De roman van een vrijmetselaar, 275 pag., ing., 1936

Over het gebruik van ACTH en corticosteroiden in de dermatologie. Voordrachten georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van Dermatologen op 30 Januari 1956. 68 pag., ing., 1956

Overheid en Volksvoorlichting, publicatienummer 16 van het N.G.C. (= Ned. Gesprek Centrum), 20 pag., geniet, 1958

Overzee, P. van, Het moderne humanisme in Nederland, 172 pag., ing., 1955

Ovink, B.J.H., Philosophie und Sophistik, 268 pag., geb., 1940

P


Palm- van der Made, A.P., De ondervindingen opgedaan in het heelal door Franchezzo, 167 pag., (1ex geb. en 1 ex ing.), 1935

Pannekoek, A., De bouw en ontwikkeling der sterren, 186 pag., geb., 1927

Paracelsus herdacht 1493-1541. Voordrachten van Dr.R.A.B. Oosterhuis en Dr. B.C.J. Lievegoed. Met een voorwoord van Prof. Dr. J.G. Sleeswijk, 55 pag., ing., 1941

Pareau, A.H., Onze West: reisschetsen, 205 pag., geb., 1898

Parsons, A., Het mysterie van de verdwenen geleerde, 154 pag., ing., 1956

Patijn, J.G., De malaise en het protectionisme, 80 pag., ing., 1888

Pauwels, Ach., Polders en waterwegen, 253 pag., ing., 1935 (co-productie met de Standaard-Boekhandel te Antwerpen)

Peereboom Voller, D.H., Beknopte geschiedenis van het Kasteel te Breda en van de K.M.A., 23 pag., geniet, 1953

Perkins, F., Roosevelt zoals ik hem gekend heb, 354 pag., geb., 1948 (2ex)

Persijn, J., Origine du mot violon, 11 pag., geniet, 1937

Peters, A., Goud uit oude legenden, 249 pag., geb., 1951

Peters, A., De twaalf staties, 65 pag., ing., 1932

Peters, A., Villa de vijf populieren; een maandkroniek, 177 pag., geb., 1935 (3ex)

Pétillon, W., Het lichtend pad, 269 pag., geb., 1948

Philips, F.C.A., Friedrich Nicolais literarische Bestrebungen, 320 pag., ing., 1926

Pitcairn, T., Het Boek verzegeld met zeven Zegelen: een Uitnoodiging tot de Nieuwe Kerk, 94 pag., ing., 1926

Plantes, F. des, Macht in een notedop, als U dictator was..., 107 pag., geb., 1949

Plate, C., De autonomie en het zelfbestuur der provincie volgens de Grondwet, 110 pag., ing., 1894 (proefschrift Leiden)

Plemp van Duiveland, L.J., Het veelbesproken verdrag met België: een uiteenzetting, 144 pag., ing., 1926

Ploeg, J.G. van der, Geestelijke stromingen in Nederland, 116 pag., ing., 1963

Ploeg, J.G. van der, Oriënteringspunten rond het sociale werk. Diesredevoeringen 1961/1966; peilingen door de Academie voor sociale wetenschappen en maatschappelijk werk, Rotterdam, 96 pag., ing., 1966

Poel, W. van der, Leerboek der Japansche taal. Met bijvoeging van opgaaf der Katakana en Hiragana teekens, 396 pag., geb., 1943

Poerbo Hadiningrat, R.M.A.A., Wat ik als Javaan voor geest en gemoed in de vrijmetselarij heb gevonden, 143 pag., geb., 1928

Poggenbeek, A.F., De toekomst der liberale staatspartij: een inleidende beschouwing over hare herziening, 70 pag., ing., 1937

Polak, J.C.W., Besluit op de winstbelasting 1940 (besluit van 26 juli 1940; Verordeningenblad No.16 van 3 Augustus 1940): Gids voor de praktijk, 194 pag., ing., 1940

Poorter, B. de, De kunst en de kunst-akademie. Een woord naar aanleiding der ontworpen regeling voor het onderwijs in de beeldende kunsten van rijkswege. 64 pag., ing., 1870

Pordea, G., Aperçu sur les relations diplomatiques entres les Royaumes des Pays-Bas et de Roumanie, 1881-1947, 92 pag., ing., 1948

Pos, G.A., Reisboek voor Nederland, 312 pag., geb., 1922 (2ex)

Positief Christendom en huwelijkswetgeving: brochure no.1 van het Comité S.T.B. ( = Scheiding Tafel en Bed), 122 pag., ing., 1938 (2ex)

Posthumus Meyjes, C.B., Wat is het Schumanplan?: Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, 2e bijgew.dr., 62 pag., geb., 1953 (3ex )

Pot, J.H.J. van der, De periodisering der geschiedenis: een overzicht der theorieën, 307 pag., geb., 1951

Poth, A., De ontwikkelingsgang der vioolmethodes tot omstreeks 1850, 159 pag., geb., 1949

Praag, H. van, Inleiding tot de sociale wetenschappen, 223 pag., geb., 1957

Praag, J.P. van, De dag ligt nog voor ons : essays van humanisten, 214 pag., ing., 1969

Praag, M.M. van, Liefde en terreur: de levensroman van Madame Tallien, 242 pag., geb., 1957

Praag, M.M. van, Maîtresses royales: drie eeuwen Franse geschiedenis uit de levens van vijf koninklijke maîtresses: Françoise de Châteaubriant, Diane de Poitiers, Gabrielle d’Estrées, Mademoiselle de la Vallière en Madame du Barry, 237 pag., geb., 1956

Praag, M.M. van, De man met het droge hart: Monsieur Thiers, staatsman en publicist, 315 pag., geb., 1958

Praag, M.M. van, Zo was Parijs, 149 pag., geb., 1958

Prez, F. de, Sonnetten, 87 pag., ing., 1938

Prezzolini, G., Het leven van den Florentijn Nicolò Machiavelli, 256 pag., ing., 1929

Privat, E., Tragiek en triomf van Zamenhof; den vredesapostel (‘Vivo de Zamenhof’), 1e dr. 125 pag., geb., 1934

Privat, E., Tragiek en triomf van Zamenhof; auteur van de wereldhulptaal Esperanto, 2e dr., 130 pag., ing., 1947

Programma voor de feestviering van 17 November 1863 (Nationaal gedenkteeken voor November 1813,enz.), 5 pag., geniet, 1863

Pronk, L., Japan en het Westen, 78 pag., ing., 1936

Public Finance: International quarterly journal, devoted to the study of fiscal policy and related problems. Index of the year 1952 / Finances Publiques: Revue trimestrielle internationale d’études de finances publiques et de problèmes annexes. Index de l’année 1952, 442 pag., geb., 1952

Pyttersen Tzn., H., Europeesche kolonisatie in Suriname: een geschiedkundige schets, 147 pag., ing., 1896

Q


Quanjer, Ph.C.A.J., Beknopte volkenkunde van Nederlandsch-Indië: over geboorte, huwelijk, overlijden en godsdiensten der inheemsche bevolking, 287 pag., geb., 1932

R


R., De laatste groote oorlog, 40 pag., ing., 1914

Ranitz, L. de, Een viertal op den Montparnasse: Parijsche schetsen, 179 pag., ing., 1908 (3ex)

Raskin, P.M., Theorie en politiek van de dumping, 238 pag., ing., 1941

Reithinger, A., Frankrijks biologische en economische zelfmoord in den Engelschen oorlog tegen Duitschland, 47 pag., ing., 1940

Reitsma, S.A., Van Stockum’s travellers’ handbook for the Dutch East Indies, 613 pag. (met index), 1 ex. geb., 1930 / 1ex. 569 pag., geb., (zonder index) 1930

Rethaan Macaré, A.J., Art.6 der Beurswet 1914. Her-beleening, her-prolongatie en oversluiting, 62 pag., ing., 1914

Reijn, T. van, Vorm, 24 pag., ing., 1946

Reynders, I.H., Nogmaals: de wisseling in het opperbevel van Land- en Zeemacht: antwoord aan de critiek, 55 pag., ing., 1946

Reynders, I.H., De wisseling in het opperbevel van Land- en Zeemacht in Februari 1940: hare oorzaken en hare gevolgen, 78 pag., ing., 1945

Rhede van der Kloot, M.A. van, De gouverneurs-generaal en commissarissen-generaal van Nederlandsch-Indië 1610-1688. Historisch-genealogisch beschreven., 355 pag., geb., 1891

Riemens-Reurslag, J., Het jeugdboek in de loop der eeuwen, 255 pag., geb., 1949 (3ex)

Riemens-Reurslag, J., Klaas Arlekino en het paardje Beyaard, 24 pag., geb., 1948

Riemens-Reurslag, J., Lui Jetje in Luilekkerland, 24 pag., geb., 1948

Riemens-Reurslag, J., Van haver tot gort: het boek van het graan, 48 pag., ing., 1952 (3ex)

Riemens-Reurslag, J., Wat het harte boeit: mijn liefste gedichten, 64 pag., geb., 1948

Roessingh van Iterson, G., zie: Dorsser, J.A. van

Roman van Lancelot, (XIIIe eeuw). Naar het (eenig bekende) handschrift der Koninklijke Bibliotheek, op gezag van het gouvernement uitgegeven door Dr. W. J. A. Jonckbloet; deel I, 282 pag., geb., 1846 deel II, 323 pag., geb., 1850

Roosevelt, T., Sayings of social wisdom together with an address to the Dutch, his kinsfolk, delivered in Amsterdam on the 29th April 1910, 36 pag., geb., 1910 (2ex)

Ros-Vrijman, W.A.L., Een misleidend boek: een korte weerlegging van Professor Verhaar’s boek ‘ De moderne theosofische beweging’, 46 pag., ing., 1933

Rosse, H., Plan voor den wederopbouw van de badplaats Scheveningen: een ontwerp, 71 pag., geb., 1945 (2ex)

Rossem, C.P. van, Een reis naar het hiernamaals langs den weg van de psychical research en het spiritisme, 2e herz.en verm.dr., 264 pag., geb., 1930

Rossem, C.P. van, Twee occulte problemen: De mensch buiten zijn lichaam (Uittredingsverschijnselen) en: De mensch in den horoscoop (Experimenten op het gebied der astrologie), 213 pag., geb., 1933 (2ex)

Rossum. J.P. van, Oorlog en beschaving, 58 pag., ing., 1916

Rouw, T. en P.A. Raat, Wat ieder Nederlander van onze landsverdediging moet weten, 130 pag., ing., 1940 (2ex)

Royen, H.J.B. van, De wereldoorlog, zijn ontstaan en de Slavische politiek, 72 pag., ing., 1915

Royen, M. van, De Schemervogel. Gedichten, 52 pag., (1ex ing. en 1ex geb.), 1927

Rutgers, J., Les guerres et la densité de la population. Etude pacifique. (Thèse soutenue le 8 août 1907 au Cercle International de la Haye), 16 pag., geniet, 1907

Rutten, L.M.R., De geologie van Nederlandsch-Indië, 218 pag., (1ex geb. en 1ex ing.), 1932

Ruys-Heger, H., Djonoko: eine Hindu-Javanischr Heldensage, 65 pag., ing., 1925 (2ex))

Ruijs de Beerenbrouck, G.A.M.J., Souvereiniteitsoverdracht aan Indonesië, 55 pag., ing., 1950

Ruyter-de Zeeuw, Ch.A. de; J. Zeelenberg en C. J. H. Verboom, Drie bekroonde opstellen over huwelijkswetgving, 53 pag., ing., 1938

Ruyven, J.H. van, Het probleem der staatstekorten en der werkloosheid verklaard: een pleidooi voor algehele herziening van ons belastingstelsel, 80 pag., ing., 1936 (2ex)

S


Saher, A.E. von, Nederland-Duitschland: handelspolitieke beschouwingen met een volledige tekst-uitgave van de belangrijkste Nederlandsch-Duitsche handelsverdragen, 156 pag., ing., 1935

Samenleven, Het, in Nederland,publicatienummer 9 van het N.G.C. (= Ned.Gesprek Centrum), 39 pag., geniet., 1954

Santwijk, H. van, Eenige opmerkingen over het waterschap Opak Progo, 36 pag., ing., 1930

Schadee, M.C., La coutume de la chasse aux têtes et le sacrifice chez les Dayaks de Landak et Tayan, 29 pag., ing., 1931 (2ex)

Schade van Westrum, A.W., Een blik in Nederlands toekomst. Overdenkingen gedurende den bezettingstijd, 63 pag., ing., 1945

Schaepman, H.J.A.M., Chronica (Verzamelde bijdragen van de auteur aan Haagsche Stemmen 1887-90), ing., 1891

Schaepman, H.J.A.M., Daniel O’Connell. Rede uitgesproken op 16 November 1888 32 pag., ing., 1888

Schaepman, H.J.A.M., Jan Pieterszoon Coen. Rede uitgesproken te Hoorn op 30 Mei 1893, 19 pag., geniet, 1893

Schell, J.A., Uit de dagen van Tempo Doeloe bij onze Koninklijke Marine van 1872 tot 1907: gebeurtenissen van allerlei aard, aan boord en aan wal, 234 pag., (1ex geb. en 1ex ing.), 1930

Schelven, Th. van, Moderne zielkunde: wat iedereen van Freud, Adler en Jung begrijpen en toepassen kan, 231 pag., geb., 1930

Schierbeek, A., De wonderwereld van het mikroskoop, 3e verm. dr., 236 pag., geb., 1935

Schierbeek, A., De wonderwereld van het mikroskoop, 131 pag., geb., 1929 (2ex)

Schierbeek, A., De wonderwereld van het mikroskoop, 2e dr., 131 pag., geb., 1933

Schierbeek, A., De wonderwereld van het mikroskoop, 4e verm. dr., 181 pag., geb., 1946

Schmid, L.M.A. von, De permanente inrichting van de Stelling van Amsterdam, 67 pag., ing., 1896

Schmid, L.M.A. von, Van defensie I: Contingent, instructie-scholen, organisatieplan, ploegen-stelsel en opleidingen van de militie, 104 pag., ing., 1920

Schmid, L.M.A. von, Wachtforten voor de Stelling van Amsterdam. Gevraagde inlichtingen en schetsen., 62 pag., ing., 1897

Schmidt, P., Nooit meer moe zijn: de strijd tegen de moeheid, 103 pag., ing., 1931

Schmidt auf Altenstadt, A. von, Van het land van de rijzende zon, 254 pag., geb., 1903

Schoch, C.F., De heerendiensten op Java en Madura volgens het Regeerings-reglement van 1854, 281 pag., geb., 1891 (2ex) (Proefschrift Utrecht)

Schoemaker, J.P., Nederlandsch-Indische krijgsverhalen, 160 pag., geb., 1894

Schoemaker, J P., Schetsen uit den Atjeh-oorlog, 2e herz.dr., 144 pag., ing., 1888

Schoemaker, J.P., Schetsen uit den Atjeh-oorlog, tweede bundel, 2e dr., 247 pag., ing., 1894

Schoemaker, J.P., Verhalen uit den grooten en kleinen oorlog in Nederlandsch-Indië, 191 pag., geb., 1897

Schoemaker, J.P., Het verraad van Lombok, 145 pag., geb., 1895

Scholtens, H.J..J., Uit het verleden van Midden-Kennemerland, 314 pag., geb., 1947

Schoonhoven, J. & K.C. Snijtsheuvel, De Indo-Nederlandse volksgroep in de branding, 31 pag., geniet, 1951

Schouwenburg, J.C. van, Afkomst en Toekomst: driemaandelijks tijdschrift voor Anthropobiologie en Eugenetika, tevens orgaan van de Eugenetische Vereeniging in Nederlandsch-Indië; 3e jrg. 1937, 397 pag., geb., 1937

Schouwenburg, J.C. van, Erfelijkheid bij de mens: driemaandelijks tijdschrift voor Anthropobiologie en Eugenetika, tevens orgaan van de Eugenetische Vereeniging in Nederlandsch-Indië; 2e jrg., 1936, 393 pag., geb., 1936

Schouwink, J.B., De geestelijke waarde van de vrijmetselarij: vrijmetselarij nog?...of juist nu?, 200 pag., geb., 1939

Schouwink, J.B., De geestelijke waarde van de vrijmetselarij: vrijmetselarij nog?... of juist nu? 3e verm.dr., 213 pag., geb., 1956

Schouwink, J.B., Voor een rustig ogenblik: overdenkingen in vrijzinnige geest,94 pag., geb., 1947

Schuré, E., De profeten van de Renaisance (Dante – Leonardo – Raphael – Michel Angelo – Correggio), 279 pag., (1ex geb. en 1ex ing.), 1929

Schuring, H., Buffelstoot en Altijd-raak, 164 pag., ing., 1935

Setelik, J., zie: M. van Stavenisse

Sibinga, Abel Viëtor, Stellingen ter verkrijging van den graad van Doctor in het Romeinsch en hedendaagsch Regt aan de Hoogeschool te Leiden op gezag van den rector magnificus Dr. H.J. Halbertsma, hoogleeraar in de faculteit der geneeskunde, voor de faculteit te verdedigen op Woensdag den 19den october 1864, des namiddags ten 2 ure, 11 pag., geb., 1864

Sienkiewicz, H., Quo Vadis: een verhaal uit den tijd van Nero, deel I, 320 pag., ing., 1898 (2ex)

Sienkiewicz, H., Quo Vadis: een verhaal uit den tijd van Nero, 2e dr. 499 pag., geb., 1901

Siethreezo, M., Van ooievaar tot werkelijkheid, 25 pag., geb., 1968

Sinclair, C., Olivia, of hedendaagsche beschaving, deel I., 233 pag., geb., 1842

Sinclair, C., Olivia, of hedendaagsche beschaving, deel II, 252 pag., geb., 1842

Sitter, W. de, Kosmos, 231 pag., geb., 1934

Slekow, R., Flammen in Palästina: eine Urenkelin der Katharina von Bora zwischen Arabern und Juden, 178 pag., geb., 1936

Sleeswijk, J.G., Deutschland und Holland als Nachbarn, ein Vortrag, 28 pag., geniet, 1921

Slothouwer, J.G., Inleiding in de symboliek der vrijmetselarij, 355 pag., geb., 1947

Smedes, E., De religie van den kosmische God. Als grondslag van een nieuwe cultuur. 2e verm. druk, 129 pag., ing., 1937

Smeding, H.A.H., Een woord van verweer tegen de rede van minister Staal, 33 pag., ing., 1907

Smit Sibinga, G.L., Nog niet te laat. Landbouwproducten en steenkolen, 16 pag., geniet, 1918

Snijders, C.J., De ontwapenings- en weerloosheidspropaganda van Prof.Dr. D. van Embden; rede, 76 pag., ing., 1924

Sodenkamp, W.A., De “Bevorderingswet voor de Landmacht” in hare toepassing, 347 pag., ing., 1927

Soesman, F.J., Oorlogspsychologie. Duitsche cultuur. Oorlogspsyche. Interneeringskamp. Oorlogs-neurosen. Oorlogsverdwazing, 53 pag., ing., 1915

Soeterbroek, L.P.A., Tussen twee landen: gedichten in twee talen/ Between two countries: poems in two languages, 32 pag., ing., 1953

Solonewitsj, I.L., Het “ proletarische paradijs”: Rusland één concentratiekamp , 291 pag., ing., 1937

Spanjer, A., Het liberale socialisme. Uiteenzetting van en beschouwingen over de stelsels van Eugen Dühring, Theodor Hertzka en Franz Oppenheimer, 336 pag., ing., 1921

Spiegel, M., De avonturen van ‘Bando’ het aapje, (met tekeningen van Sary Heykoop), 31 pag., geniet, 1951

Spruijt, C.A.M., De postduif van A tot Z: theorie en praktijk. Handboek voor de postduivenliefhebber, 5e dr., 533 pag., geb., 1964

Spruijt, C.A.M., De postduivenrassen. Volledige beschrijving van alle rassen met uitvoerige standaard, 2e dr., 192 pag., geb., 1948

Spruijt, C.A.M., Onze duivenrassen in woord en beeld. Platenatlas met beschrijvende tekst van 174 algemeen erkende rassen, 387 pag., geb., 1955

Spruijt, C.A.M., Praktische duiventeelt, 296 pag., geb., 1949

Spyri, J., In de bergen, 61 pag., geb., z.j.

Srimpi- en Bedajdansen aan het Soerakartasche hof (tekst in de Engelse en de Nederlandsche taal), 16 pag. tekst en 22 platen in portefeuille, ing., 1925

Staat en cultuur, publicatienummer 4 van het N.G.C. (=Ned.Gesprek Centrum), 47 pag., geniet, 19??

Standaardplan van ’s-Gravenhage en omliggende gemeenten (Monster, Wassenaar, Voorschoten, Veur, Leidschendam, Voorburg en Rijswijk); schaal 1:20.000; met straatnamenlijst, 1933

Stapel, F.W., De Gouverneurs-Generaal van Nederlandsch-Indië in beeld en woord, 127 pag., ing., 1941

Stappershoef, H. van, Het apriorisme der economisten Adam Smith, E. de Condillac en Othmar Spann, 17 pag., ing., 1950

Stavenisse, M. van, Holland, a.o. 3 aquarels by Jaroslav Setelik, 65 pag., geb., 1923

Stavenisse, M. van, ‘La Hollande’, avec 3 aquarelles de Jaroslav Setelik, 65 pag., geb., 1922

Sterftecijfers van de stad ’s-Gravenhage over de jaren 1866-1884, 93 pag., ing., 1889 (2ex)

Sterftecijfers van de stad 's Gravenhage over de jaren 1885-1894 met sterftekaart en eene Grafische Voorstelling., geb., 160 pag., 1897

Stevenson, W.G., Dertien maanden in het leger der Zuidelijke staten van Noord-Amerika, 162 pag., ing., 1863 (2ex)

Stibbe, M., Gezonde kindervoeding: sprookjes; een boek voor ouders en opvoeders, 91 pag., ing., 1937 (2ex)

Stibbe, M., Kinderen die geschiedenis maken, 259 pag., ing., 1938

Stieve, F., Wat de wereld niet wilde aanvaarden: Hitler’s vredesvoorstellen 1933-1939, 16 pag., geniet., 1940 (Volgens KB een uitgave van Van Stockum!)

Stipriaan Luïscius, J.M. van, Karakter, 15e verb.dr. 62 pag., ing., 1925

Stipriaan Luïscius, J.M. van, Karakter, 18e verb.dr., 64pag., ing., 1932

Stockum, D.J. van, Beschouwingen over de zakelijke rechten, 110 pag., ing., 1884 (Proefschrift Leiden)

Stockum jr., W.P. van, Dutch merchants and sailors of the past, 11 pag., ing., 1913

Stockum jr., W.P. van, La librairie, l’imprimerie et la presse en Hollande à travers quatre siècles. Documents pour servir à l’histoire de leurs relations internationales recueillis et annotés, 218 pag., geb., 1910

Stockum sr., W.P. van, ’s-Gravenhage in den loop der tijden. Met een kaart van 1570., deel I: 240 pag., ing., 1889 deel II: 309 pag., ing., 1889

Stockum sr., W.P. van, ’s-Gravenhage in den loop der tijden. Goedkope uitgave, 549 pag., geb., 1911 (2ex)

Stockum's, van, Automobiel- en Fietskaarten. Schaal 1:300.000. Op linnen (zakformaat): Noord-Holland. z.j. (waarschijnlijk rond 1930)

Stomps, T.J., Vijf en twintig jaren mutatietheorie, 166 pag., (2ex geb. en 2ex ing.), 1930

Streef, N., Van altijd en allerlei, 31 pag., ing., 1939

Stuers, V. de, Het Binnenhof en ’s landsgebouwen in de residentie, 56 pag., ing., 1891

Stuers, V. de, De minister Mr. Louis Regout in de Eerste Kamer der Staten Generaal, 22 pag., ing., 1913

Stuers, V. de, Mr. N. de Roever en de minister Heemskerk, 71 pag., ing., 1892

Stultiens, Toos, Oelie en Djum: een vertelling. Ill. van Jan Goeting, (45) pag., geb., 1946

Swaay, H. van, Het Nica-plan voor den economischen opbouw van Nederlandsch-Indië, 32 pag., ing., 1945

Swedenborg, E., Hemelsche Verborgenheden in de Heilige Schrift of het woord des Heeren onthuld, deel I: 627 pag., geb., 1926 deel II: 640 pag., geb., 1927

Swedenborg, E., De leer van het Nieuwe Jeruzalem over het Geloof, 43 pag., ing., 1915

Swedenborg, E., Over de aardbollen in ons zonnestelsel, planeten genoemd en over andere hemellichamen, 142 pag., ing., 1919

Swedenborg, E., De ware Christelijke Godsdienst, bevattende de geheele theologie der Nieuwe Kerk, 1179 pag., geb., 1932

Sypesteyn, C.A. van, Historische Schetsen. (Verzamelde bijdragen van de auteur aan Haagsche Stemmen 1887-1890), n.g., ing, 1891

Sypesteyn, C.A. van, Holland in vroegere tijden: merkwaardige personen en schetsen uit het maatschappelijk leven, 248 pag., geb., 1888

Sypesteyn, C.A. van, Het merkwaardig beleg van Ostende, 5 Juli 1601 – 22 September 1604, 132 pag., geb., 1887

Sypesteyn, C.H.C.A. van, Cornelis en Johan de Witt: gegraveerde portretten en historieprenten, 127 pag., geb., 1929( no.71 van een oplage van 100)

T


Taets van Amerongen, M.J.L., Hooge en vrije heerlijkheid van Renswoude en Emmickhuysen, 90 pag., ing., 1914

Talbot, D.A., Haile Selassie I, Silver Jubilee, 489 pag., geb., 1965

Taverne de Saint-André, J., Een welkom geschenk/ Un cadeau bien accueilli, 99 pag., ing., 1957

Teirlinck, H., Johan Doxa. Vier herinneringen aan een Brabantschen Gothieker, 171 pag., ing., 1917

Tets, D.A.W. van, De nationaliteit van personen en goederen naar het oorlogsrecht, 358 pag., ing., 1870 (proefschrift Leiden)

Thieme, W.L., Muziekphilosophische studies, 108 pag., ing., 1960

Thieme, W.L., Spelen en lachen: drie aesthetische opstellen, 81 pag., geb., 1962

Thieme, W.L., Spraak, taal en rede. Proeve ener redelijke ontwikkeling van het taalbegrip. 142 pag., geb., 1961

Thöenes, G.M., Intuïtie en reflectie, 108 pag., (1ex geb. en 1ex ing.), 1946

Thöenes, G.M., De paedagogiek als geesteswetenschap, 112 pag., geb., 1948

Thomas, L.C., Misdrijf bij maanlicht: Provençaalse detectiveroman, 161 pag., geb., 1959

Tien jaren in Rusland: schetsen van hedendaagsche zeden en gewoonten der Moscovieten, door eene Engelsche dame, deel I, 198 pag., ing., 1855 deel II, 200 pag., ing., 1855

Tillema, J.A.C., Richtlijnen voor de beoordeeling van het nieuwe Haagsche Raadhuis: een beschouwing over bouwkunst, 68 pag., ing., 1938 (2 ex.)

Tjoeng, T.F., Arbeidstoestanden en arbeidsbescherming in Indonesië, 165 pag., ing., 1948

Tollens Cz., H. en J. Brandt, Volksliederen, in muziek gebragt door I. W. Wilms volgens programma van den Admiraal J. H. van Kinsbergen, 7 pag., ing., 1863

Tom, K., Verloren duel, 59 pag., ing., 1945 (2ex.)

Tombe, I. W. des, Het geslacht Van Renesse, van den oorsprong tot 1430, 155 pag., ing., 1897 (2ex)

Torley Duwel, C.L., Opper- Silezië: een nieuw vraagstuk in de Europeesche politie, 91 pag., ing., 1922

Troseé, J.A.G.C., Historische Studiën, 318 pag., ing., 1924

Tutein Nolthenius, R.P.J., Volkskunst als heemschut. Opwekking tot het weder-invoeren van den handenarbeid in de huiskamer en wat daarvan de gevolgen zullen zijn voor jong en oud, 16 pag., ing., 1914

Tydeman, G.F., Verbleekte films: herinneringen van een oud-zeeofficier, 175 pag., (1ex geb. en 1ex ing.), 1937

U


Ubertalli, R., De beginselen der natuurlijke rijkunst, 157 pag., (1ex geb., en 1ex ing.), 1934

V


Valentin, L., De vogelmens, 159 pag., geb., 1954

Vecht, C.F.Ph.D. van der, Israël: Daniël’s laatste wereldrijk: de Angel-Saksische volken voortzetting van Israël?, 225 pag., geb., 1946

Vecht, C.F.Ph.D. van der, De steenen spreken: de goddelijke boodschap der Groote Pyramide, 3e dr., 498 pag. (met 15 pag. kritiek), geb., 1940

Vecht, C.F.Ph.D. van der, De stenen spreken: zes radiolezingen, 32 pag., geniet, 1950

Vecht, C.F.Ph.D. van der, Het ‘Teeken’ in Egypteland: de groote pyramide in het licht van den modernen tijd, 2e dr., 187 pag., geb., 1939

Vecht, C.F.Ph.D. van der, Het ‘Teeken’ in Egypteland: verkorte uitgave van ‘De steenen spreken’, 3e dr., 272 pag., geb., 1947

Vecht, C.F.Ph.D. van der, Het ‘Teeken’ in Egypteland: een verkorte uitgave van ‘De steenen spreken’, 4e dr., 268 pag., geb., 1952 (8ex)

Veegens, D., Historische Studiën, 2 dln. deel I: 313 pag., geb., 1884 deel II: 365 pag., geb., 1884

Veeken-Bakker, J.W., Koentje Kikkerbeet, 21 pag., geb., (1 uitgave uit 1943 en 1 uitgave uit 1945). Met tekeningen van Hermien IJzerman.

Veeken-Bakker, J.W., Mie-Aagje en Minetje, 27 pag., geb., 1947 . Met tekeningen van Hermien IJzerman.

Veeken-Bakker, J.W., Spel en lied, deel 7: Vrouwen voor ’t voetlicht: samenspraken en toneelstukjes voor vrouwen en jonge meisjes, 127 pag., ing., 1947

Veeken-Bakker, J.W., Spel en lied, deel 7A: Vrouwen voor ’t voetlicht: samenspraken en toneelstukjes voor vrouwen en jonge meisjes (met volledige muziek), 26 pag., geniet, 1947 (2ex)

Veldhuizen, A.C.W., Het geheim van de ’Hoop van China’, 122 pag., geb., 1946

Veranderend levensbesef: publicatienummer 28 van het N. G. C. (Ned. Gesprek Centrum), 43 pag., ing., 1964

Verdraagzaamheid, publicatienummer 37 van het N.G.C. (= Ned. Gesprek Centrum), 45 pag., geniet, 1969 (2 ex)

Vereeniging “Oranje Nassau Museum”, gevestigd te ’s-Gravenhage: Jaarverslag over 1925, 32 pag., ing., 1926 Jaarverslag over 1928, 63 pag., ing., 1929 Jaarverslag over 1931, 63 pag., ing., 1932 Jaarverslag over 1932, 57 pag., ing., 1933 Jaarverslag over 1937, 48 pag., ing., 1938

Verkade, E., Aanteekeningen over tooneelkunst, 39 pag., ing., 1916

Verlenging van het leven, De: publicatienummer 29 van het N.G.C. (=Ned. Gesprek Centrum), 2e dr., 32 pag., geniet, 1964

Veth, C.; J.A.C. Tillema en J. Jans, De ontluistering van ons land, 104 pag., geb., 1936

Vintcent, J., Bijdragen ter bevordering der beoordeeling van het kadaster, 122 pag., geb., 1835

Visser, H., Het rijden in jachten en spring-concoursen in Nederland, 95 pag., ing., 1905

Vissering, C.M., Het land van Jan Pieterszoon Coen, 266 pag., geb., 1925 (3ex)

Vissering, G., De goudquaestie: antwoord aan prof.dr. C.A. Verrijn Stuart, 63 pag., ing., 1918

Vissering, G., Internationale Wirtschafts- und Finanzprobleme, 92 pag., ing., 1920

Vissering, G., Opmerkingen over het duurte-vraagstuk; rede gehouden in de Kon. Academie van Wetenschappen, 76 pag., ing., 1919

Vissering, G., Over den internationalen financieelen en economischen toestand, 115 pag., ing., 1920

Vissering, G., Over den internationalen financieelen en economischen toestand, 4e dr., 115 pag., ing. 1920

Vissering. G., De problemen van geldwezen en wisselkoersen op de finatieele conferentie te Brussel ( Sept.-Oct. 1920), 80 pag., ing., 1920

Vloemans, A., zie: Beschouwingen over de Vrijmetselarij van niet-vrijmetselaren

Vloemans, A., Inleiding tot Spinoza, 4e herz.dr., 174 pag., geb., 1953

Vlugt, E. van der, Azië in vlammen: het communisme in het Oosten, 299 pag., geb., 1951

Vollenhoven, M.W.R. van, Is de wereld een gekkenhuis? Critiek op de politieke en diplomatieke waanzin en kwade trouw 1919-1950, 253 pag., geb., 1950

Vosmeer de Spie (= Maurits Wagenvoort), Veertig zwervers, 245 pag., geb., 1890

Vreedzame coëxistentie in de jaren zeventig, publicatienummer 39 van het N.G.C. (= Ned. Gesprek Centrum), 51 pag., geniet, 1971

Vries, J.G.A.N. de, Porselein: Chineesch en Europeesch porselein, 121 pag., ing., 1923

Vries Broekman, G.H. de, Beschouwing over Staatsinrichting, Godsdienst, Wereldbebeuren en Economisch stelsel, 36 pag., geniet, 1951 (2ex)

Vrijheid, De: publicatienummer 21 van het N. G. C. (=Ned. Gesprek Centrum), 28 pag., geniet, 1961

Vrijzinnig-democratische Bond: Gedenkboek 17 Maart 1901- 1926, 184 pag., ing., 1926

Vijf-en-twintig jaren Duinoordkerk: 17 December 1920 – 17 December 1945, 76 pag., geb., 1945 (3ex)

Vijver, L.D. van der, Leerboek van het biljartspel, 412 pag., ing., 1925

W


Wagner, J.C., Mecklenburgsche troepen in Nederlandschen dienst 1788-1796, bew. naar brieven en gedenkschriften van generaal O.B. von Pressentin, diens gemalin en zoon en andere Nederlandsche en Mecklenburgsche bescheiden, 262 pag., geb., 1901

Walch, J.L., Goeden Morgen ( 9 Febr.-4 Juni 1929), 160 pag., geb., 1932

Walt, H.P. van, Aan U, kinderen der eeuwigheid, 121 pag., (2ex ing. en 1ex geb.), 1927

Walterskirchen, Die, zu Wolfsthal, Gesammelte Nachrichten über dieses Geschlecht, Band II, 520 pag., ing., 1893 (Als Manuscript gedruckt)

Ware, William, Zenobia of de val van Palmyra, 3dln in één band; dl.1 219 pag., dl.2 249 pag., dl.3 257 pag., geb., 1847 (2 ex).

Wat het Belgisch leger deed voor de verdediging van het land en de eerbiediging zijner onzijdigheid. Verslag van het opperbevel van het leger (31 Juli tot den 31en Dec.1914), 103 pag., geb., 1916

Wehrt, R. van, Beteekenisvolle uren: zoo ontstond de oorlog, 162 pag., geb., 1940

Wells, D.A., Het geld van Robinson Crusoe: populaire uiteenzetting omtrent den oorsprong en het gebruik van geld als ruilmiddel, 2e dr., 154 pag., ing., 1919

Wells, D.A., Het geld van Robinson Crusoe, 4e dr., 154 pag., geb., 1968

Wester, D.H., Speelbal of heerser: de invloed van de stof op onze gedragingen, 146 pag., geb., 1962

Weyand, J., Een huis op het Smidswater. Roman uit het artisten-leven, in het einde van de 19e eeuw, 420 pag., ing., 1943

Weyand, J., De roman van een orkest: Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het veertig jarig jubileum van het Residentie-orkest, 219 pag., geb., 1947

Wickevoort Crommelin, H.S.M. van, Wereldwetgevers: de internationale arbeidsorganisatie aan het werk, 126 pag., geb., 1931

Wienecke, C.A., Liedjes van liefde van ver en nabij, 31 pag., ing., 1931

Wienecke, C.A., Xanthippe. Drama in vijf bedrijven. 2e herz.uitg., 57 pag., ing., 1931

Wijnaendts van Resandt, W., Geschiedenis en genealogie van het geslacht Van Middachten 1190-1901 Bronnenstudie, 207 pag., geb., 1913

Wijnholds, H.W.J., Inflatie voor allen. Een eenvoudige benadering van het probleem der inflatie en de daarmede samenhangende vraagstukken., 152 pag., geb., 1966

Wilhelmus, Het, van Nassouwe, 40 pag., ing., 1912

Willering, A., Ongevallenverzekering: beschouwingen over de persoonlijke ongevallenverzekering in Nederland, 144 pag., ing., 1924

Willink, L., De gekken van G: een bespiegelende roman., 153 pag., geb., 1959 (2ex)

Wintgens, W., De pligt van Nederland jegens eigene zelfstandigheid en Java’s nationaliteit. Redevoeringen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal (1866-1867), 98 pag., geb., 1870

Wintgens, W., Redevoeringen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 1873-1875, 228 pag., ing., 1875

Wirix-van Mansvelt, J.C., Dante’s veelzijdigheid, 89 pag., ing., 1929

Wit, A. de, Java, facts and fancies, 3e.dr., 321 pag., geb., 1912

Wit, A. de, Java, feiten en fantasiën, 299 pag., geb., 1907

Witte van Citters, J. de, Handleiding tot het aanvankelijk onderrigt in het regtlijnig teekenen en tot het zamenstellen van symmetrische figuren met toepassing van de vormleer, 2e dr., 128 pag., ing., 1876

Wittert, E.J.M., Militair ceremonieel, 2e verb. en verm.dr., 272 pag., ing., 1939

Wittert van Hoogland, E.B.F.F., De Nederlandsche Adel, omvattende alle Nederlandsche adellijke geslachten in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden met een historisch overzicht, voorafgegaan door de genealogiën van het Koninklijk Huis; deel I, 810 pag., geb., 1913 (niet verder verschenen)

Wittert van Hoogland, E.B.F.F., Portret-album van den Nederlandschen adel; de portretten uit het Nederland’s Adelsboek met biografische aanteekeningen, 119 pag., geb., 1937

Woelderen, C.A. van, zie: Xenophon: paardrijden

Woestijne, K. van de, Goddelijke verbeeldingen, 193 pag., ing., 1918 (co-productie met De Nederlandsche Boekhandel te Antwerpen)

Woltjer, R.H., Plan voor den wederopbouw van de badplaats Scheveningen: een ontwikkelingsplan, 92 pag., geb., 1945

X


Xenophon Atheniensis, Paardrijden: eene handleiding voor den ruiter; naar het Grieksch van Xenophon door C. A. van Woelderen, 85 pag., geb., 1915

Xenophon Atheniensis, Paardrijden: eene handleiding voor den ruiter, naar het Grieksch van Xenophon door C. A. van Woelderen, 3e dr., 110 pag., ing., 1928

Xenophon Atheniensis, Paardrijden, een handleiding voor de ruiter, uit het Grieks vertaald door C. A. van Woelderen, 4e dr., 118 pag., ing., 1950

Y


IJsselsteijn, G.T. van, Europees porselein: de geschiedenis van een geheim en zijn toepassingen, 110 pag., geb., 1949

IJzerman, H., zie Veeken-Bakker

Z


Zeevalking, H.J., Vrijmetselarij: een Westeuropees cultuurverschijnsel, 40 pag., ing., 1965

Zeggelen, W.J. van, De valkenvangst, 83 pag., geb., 1841

Zeggelen, W.J. van, en A. Ising, In de speeluren 1850, 68 pag., geb., 1857

Zin, De, van de Zondag: publicatienummer 18 van het N.G.C. (= Ned.Gesprek Centrum), 28 pag., geniet, 1959

Zuylen van Nijevelt, J.A.H. van, Muzikale studiën, 234 pag., geb., 1892

Zwart-Van den Bergh, E.M., Marjo’s dwalingen, 2e dr., 151 pag., geb., 1956

paragrafen in dit hoofdstuk

imageHoe het allemaal begon.

imageOver uitgever en uitgeven en hoe boeken in omloop worden gebracht

imageHet tijdperk W.P. van Stockum sr. 1833-1878.

imageWelk een rijk bezit een familie-archief kan zijn!

imageHet tijdperk W.P. van Stockum jr. 1878-1906.

imageWaarom er zo nodig een Uitgeversbond moest worden opgericht.

imageHet tijdperk W.A. Petri 1906-1960.

imageDe laatste stuiptrekkingen.

imageUitgeven is ook niet meer wat het geweest is!

imageFondsuitgaven - en uitgaven in depot - van Uitgeverij van Stockum. Deel I.

imageFondsuitgaven - en uitgaven in depot - van Uitgeverij van Stockum. Deel II.

Home | Contact | Zoek in 17 miljoen leverbare titels