Home> 2 Een 'vergeten' uitgeverij > Fondsuitgaven - en uitgaven in depot - van Uitgeverij van Stockum. Deel I.

2Een 'vergeten' uitgeverij

Fondsuitgaven - en uitgaven in depot - van Uitgeverij van Stockum. Deel I.

Print deze paragraafPrint

Fondsuitgaven - en uitgaven in depot - van Uitgeverij van Stockum, verzameld door Boekhandel van Stockum en alfabetisch gerangschikt als volgt:

Auteur of titel, aantal pagina’s, bindwijze en jaar van uitgave; met ( ) het aantal aanwezige exemplaren, indien meer dan één.

A


Abendanon, J.H., De Nederlandsch-Indische rechtspraak en rechtsliteratuur van 1908 tot 1917; vervolg op het in 1908 uitgegeven werk loopende van 1849 tot 1907, 366 pag., geb., 1918. Co-productie met G. Kolff & Co te Batavia. (2 ex)

Abendanon, J.H., De Nederlandsch-Indische rechtspraak en rechtsliteratuur van 1917 tot 1930; vervolg op het in 1908 en 1918 uitgegeven werk, loopende van 1849 tot 1917, 274 pag., geb., 1930. Co-productie met N.V. Boekh. en Drukkerij v/h G.C.T. van Dorp & Co te Semarang, Soerabaja en Bandoeng.

Ablaing van Giessenburg, W.J.d’, De ridderschap van het kwartier van Nijmegen. Namen en stamdeelen van de sedert 1587 verschenen edelen, 443 pag., geb., 1899

Aldersmith, A., zie: Vecht, C.F.Ph.D. van der: ‘De steenen spreken’

Alers, H.J.H., Rubberplantage: Indische roman uit de dagen van de grote uittocht, 143 pag., geb., 1958. (2ex)

Allingham, C., De man van Mars, 145 pag., geb., 1956

Alphen, H. van, Java en het kultuurstelsel; twee delen in één (moderne) band. Deel 1: 57 pag., 1869. Deel 2: 72 pag., 1870

Altmeyer, J.J., Les précurseurs de la Réforme aux Pays-Bas; tome I: 343 pag., ing., 1886 tome II: 309 pag., ing., 1886

Amsterdam in de zeventiende eeuw, Door A. Bredius, H. Brugmans, G. Kalff, G.W. Kernkamp, D.C. Meyer Jr., H.C. Rogge, D.F. Scheurleer en A.W. Weissman. 3 delen, 1897-1904 (1 ex. geb. en 1 ex. ing.)

Andreae, J., Welvaart. Nieuwe gezichtspunten uit biologisch-economische beschouwingen, rakende de grondslagen der theoretische economie. Depressie. 56 pag., ing., 1933

Andrejeff, Leonid, S.O.S. (Save Our Souls). Een noodkreet uit rampzalig Rusland. Naar de vertaling uit het Russisch in de Nieuwe Courant van Mej. E. en L. de Haas, 27 pag., ing., 1919

Angoulvant, G., Les Indes Néerlandaises, leur rôle dans l’économie internationale, Tome I: 330 pag., geb., 1926 (Nummering loopt door!) Tome II: 512 pag., geb., 1926

Ansée, J., Tijd voor geluk: Haagse roman, 146 pag., geb., 1958

Antheunissen, W., Erasmus: een historische schets van Renaissance en Humanisme, 53 pag., ing., 1945

Antwoord door B.B. Ouderlingen aan de weleerw. heeren afgevaardigden van het classicaal bestuur, gegeven op de vraag of er bezwaren waren in te brengen tegen leden van den Kerkeraad, bij gelegenheid der laatst gehouden persoonlijke Kerkvisitatie op den 5 Mei 11., 15 pag., ing., 1871

Antwoord, Het, van A.Q.H. Dijxhoorn op de wisseling in het opperbevel van land- en zeemacht in februari 1940 van Generaal b.d. I. H. Reynders, 32 pag., geniet, 1946

Arbeid en eigendom: publicatienummer 2 van het N.G.C. (Ned.Gesprek Centrum), 46 pag., geniet, 19??

Arbeid, De, van de gehuwde vrouw buiten haar gezin: publicatienummer 13 van het N.G.C. (Ned.Gesprek Centrum), 27 pag., geniet, 1956

Arkel, A.E. van, De bouw der moleculen volgens de theorie van Kossel; 2e verm.uitg., 215 pag., geb., 1936

Arkel, A.E. van, Moleculen en kristallen: geheel herziene en aanzienlijk vermeerderde druk van ‘De bouw der moleculen’, 347 pag., geb., 1941

Arkel, A.E. van, Moleculen en kristallen in de anorganische chemie, 3e dr., 216 pag., geb., 1949

Arkel, A.E. van, Moleculen en kristallen van ionenverbindingen, 5e herz.dr., 652 pag., geb., 1961

Arrêtés et proclamations de guerre Allemandes du 20 Aôut 1914 au 25 Janvier 1915. Documents historiques affichés à Bruxelles pendant l’occupation, 88 pag., ing., 1915

Audier, J.A., Van Stockum’s centraal Naam- en Zaakregister op de Nederlandse Wetgeving 1813 – 1 juli1955, 1164 pag., geb., 1956

Audier, J.A. en H.J. Jerphanion, Van Stockum's Naam- en Zaakregister op het Staatsblad 1813 tot 1936, 665 pag., geb., 1936

B


Baas Becking, L.G.M., Geobiologie of inleiding tot de milieukunde, 263 pag., geb., 1934

Barbosa, M. Ruy, Actes et discours dans la deuxième conférence de la paix, 332 pag., ing., 1907

Barge, J.A.J.; F.J. Buytendijk en J.E. Schulte, Het ras morphologisch, physiologisch en psychologisch beschouwd: voordrachten gehouden op de studiedag over het rassenvraagstuk, georganiseerd door de R. K. Charitatieve Ver.voor Geestelijke Volksgezondheid en den Senaat van de R. K. Universiteit en gehouden te Nijmegen op 4 Februari 1939, 85 pag., ing., 1939 (2ex)

Barger, G., De goddelijke zending van Emanuel Swedenborg tot het geluk van het menschdom, 72 pag., ing., 1915

Barnett, L., Het heelal en Dr. Einstein, 147 pag., geb., 1950

Bartels, C.J., Voogdij voor zwakzinnigen, 145 pag., ing., 1916

Bartels, H., Tien jaren strijd om een belijdende kerk: de Nederlandsche Hervormde kerk van 1929 tot 1939, 337 pag., ing., 1946

Baud-Bovy, D., l’Oberland Bernois, 179 pag., geb., 1926

Beaufort, H.L. de, Het auteursrecht in het Nederlandsche en internationale recht, 490 pag., geb., 1909 (Proefschrift Utrecht)

Beekink, S., Zijn occulte krachten duivelsche krachten? 2e gew.dr., 63 pag., ing., 1931 (2ex)

Beer Poortugael, J.C.C. den, Algemeen kiesrecht en revolutiegeest, 58 pag., ing., 1903

Bemmelen, R.W. van, De geologische geschiedenis van Indonesië, 139 pag., geb., 1952 (3ex)

Bemmelen, W. van, Brieven aan een onbekende: vierde bundel van de Wonderlijke geschiedenissen der stof, 159 pag., geb., 1931

Bemmelen, W. van, Een droomer langs de Nijl, 111 pag., (1ex ing. en 1ex geb.), 1937

Bemmelen, W. van, Egyptiana. Reisbrieven uit Egypte. 106 pag., geb., 1938

Bemmelen, W. van, Het laatste oordeel en andere verhalen: zesde en laatste bundel van de Wonderlijke geschiedenissen der stof, 94 pag., geb., 1939

Bemmelen, W. van, Nachten met Hulè: vijfde bundel van de Wonderlijke geschiedenissen der stof, 180 pag., ing., 1934

Bemmelen, W. van, Phantasmen: derde bundel van de Wonderlijke geschiedenissen der stof, 158 pag., geb., 1929 (2ex)

Bemmelen, W. van, Het raadsel der groote Pyramide, 61 pag., ing., 1941 (2ex)

Bense, C.L., Herinneringen: uit de jaren die voorbijgingen (1888 – 1938), 174 pag., geb., 1938

Benthem van den Bergh, J.F. van, Aphorismen, 266 pag., geb., 1930

Benthem van den Bergh, J.F. van, Door smart tot het licht, 73 pag., geb., 1929

Benthem van den Bergh, J.F. van, Kloppende handen vanuit het ongeziene, 209 pag., ing., 1937 (2ex)

Benthem van den Berg, J.F. van, De ster in het Westen, 79 pag., ing., 1930

Bergh, S. J. van den, zie: 17e November, De

Bergh-Marggraff, R. de, In het land van oostersche pracht. Indrukken uit Britsch- Indië en zwerftochten door Kashmir en Sikkim, 200 pag., geb., 1925 Opm. Met 64 illustraties en een kaart

Bernard, R., Er wordt op U gewacht, 175 pag., geb., 1953

Beschouwingen over de Vrijmetselarij van niet-vrijmetselaren. Overdenkingen van J. Lindeboom; J. J. Meyer; M. C. van Mourik Broekman en A. Vloemans, 128 pag., (2ex ing. en 1ex geb.), 1931

“Bestevaer”, De regeering op den verkeerden weg! Het Wetsontwerp 510 tot coördinatie van het goederenvervoer, 37 pag., geniet, 1939 (3 ex)

Beukema, J.J., De moderne bastille. Het Vredesvraagstuk, 44 pag., geniet, 1953

Beukers, A.C.M., Het beroepsgeheim van den geneesheer, 155 pag., geb., 1915 (Proefschrift Amsterdam)

Beversluis, M., Lijdende liefde: een levensbeeld van den mensch Jezus, 285 pag., geb., 1936

Beversluis, M., Stil water: gedichten, 55 pag., geb., 1956 (2ex)

Beijnen, L.R., en S.J. van den Bergh, De 17de November. Feestrede en feestzang, voorgedragen in het Letterkundig Genootschap ‘Oefening Kweekt Kennis’ op den avond van den 16den November 1863, 32 pag., ing., 1863

Bezitsvorming: publicatienummer 27 van het N. G. C. (=Ned. Gesprek Centrum), 26 pag., geniet, 1963 (2ex)

Biegel, A., “Ja, wij houden van dit land”, 102 pag, ing., 1938

Bijleveld, W.J.J.C., Opmerkingen over de geslachten, behandeld in het Nederlands' Adelsboek; met aanhangsel "Veertig jaar Nederland's Adelsboek ", 225 pag., geb., 1949 (2 ex)

Binnendijk, H.G., Het Israël-probleem: Efraim-Israel in schrift en historie, 170 pag., geb., 1947

Björnson, B., Over den Duitschen volksaard: indrukken van een stamverwant, 1914-1917, 222pag., ing., 1918

Bladergroen, W.J., Speel goed met speelgoed, 4e dr., 140 pag., geb., 1968

Blink, H., 12 Februari 1852 – 12 Februari 1932. Een tijds- en levensbeeld. Autobiographie. Ora et labora, 248 pag., ing., 1932

Bloema Charles, K.P., Dreigt er een nieuwe oorlog? De gevaarlijke toestand in de wereldpolitiek. 159 pag., ing., 1946

Blok, P.J., Verslag aangaande een voorloopig onderzoek te Parijs naar archivalia belangrijk voor de geschiedenis van Nederland, op last der regeering ingesteld, 54 pag., geb., 1897

Blok, P. J., Verslag van onderzoekingen naar archivalia in Italië belangrijk voor de geschiedenis van Nederland, op last der regeering ingesteld, 85 pag., geb., 1901

Boef, G. den, Recente ontwikkelingen in de chemische analyse. (openbare les Univ. van Amsterdam, 19 december 1961), 18 pag., geniet, 1961

Boek, Het, van Den Haag: ’s-Gravenhage vroeger en nu, 360 pag., geb., 1934

Boellaard, W.A.H.C., Napoleon II (1811-1832), 151 pag., ing., 1932 (2ex)

Boer, H. de, Het naakt in de moderne Hollandse kunst, 46 pag., geb., 1919

Boersma, H.L., Kunstindustrieele literatuur. Proeve van een historisch-bibliographisch overzicht van boek- en plaatwerken verschenen op het gebied der kunstnijverheid (van de oudheid tot in deze eeuw). Eerste gedeelte (Van de oudheid tot omstreeks 1700), 215 pag., ing., 1888

Bois, G.C. Du, Geologisch-bergmännische Skizzen aus Surinam, 101 pag., ing., 1901

Bom. E .de, Terugblik, 195 pag., ing., 1918

Bommel, G. van den, Levensgeluk voor iedereen die kan, mag en wil nadenken, 68 pag., ing., 1922

Bonger, H., Verdraagzaamheid: publicatienummer 37 van het N.G.C. (= Ned. Gesprek Centrum), 7 pag., geniet, 1970

Booms, A.S.H., Neêrlands krijgsroem in Insulinde: schitterende daden van moed, beleid, trouw en zelfopoffering in de negentiende eeuw sedert de instelling van de Militaire Willemsorde. (2 delen in één band) Deel I, 392 pag. Deel II, 332 pag., geb., 1902

Boomsma-Alma, A.L., Het belangrijkste gesprek. Over het wel of niet bestaan van de Goddelijke Geest en aanverwante levensvragen., ing., 53 pag., 1975

Boomsma-Alma, A.L., De onweegbare mens, 76 pag., ing., 1969

Borgese, G.A., De levenden en de dooden, (roman) 346 pag., ing., 1936

Borgesius, A.H., De relativiteitsleer: vijf voordrachten, 167 pag., geb., 1923

Borst, M.F.J., Hallo Afrika!: Belevenissen van een Nederlandsch planter in Oost- en Midden-Afrika, 189 pag., geb., 1946 (2ex)

Borst, M.F.J., Professor Mafuta, 15 pag., geb., 1946

Bos, A.M. & Marie J. de Haas, Spel en lied, deel 3: Vrolijke Vrienden I, 80 pag., geb., 1943 Vrolijke Vrienden II, 106 pag., geb., 1948

Bos, J.G., De mens als symbool in de vrijmetselarij, 28 pag., ing., 1950

Bos, J.G., Religieuze taal in de vrijmetselarij, 43 pag., geniet, 1952

Bos, J.G., Vrijmetselarij in de wereldcrisis, 45 pag., ing., 1951

Bosch, J.H., De stichting ‘Pape-fonds’ te ’s-Gravenhage: een terugblik, 57 pag., ing., 1932

Bosch, J.H. van den, Een viertal verhandelingen over de belangrijkste questies, thans omtrent Java aan de orde van de dag, 120 pag., ing, 1850

Bouman, H., Spiritisme, wetenschap en geestelijk leven, 106 pag., geb., 1947 (3ex)

Bouwens, H.M., Ethiek en economie aan den loopenden band, 123 pag., ing., 1946 (2ex)

Bovene, G.A. van, Frikkadel, 125 pag., geb., 1923 (2ex)

Braam van Houckgeest, A.J. van, Inleiding tot en beschouwingen over het spiritisme, 120 pag., ing., 1934 (2ex ing. en 1ex geb.)

Brandeler, P. van den, De Groote- of St.Jacobskerk te ’s-Gravenhage, met afbeeldingen, 141 pag., ing., 1893 (3ex)

Brandt, W., Ik ben de jeugd; een gedicht, 14 pag., geb., 1947

Brants-Nierstrasz, M.E.M., Overpeinzingen aan de oevers van de Tji Sintok. 92 pag., ing., 1935

Brederode, P.C., Aphorismen, 2e verm. dr. 64 pag., ing., z.j. 1936?

Brest van Kampen, C.P., Onderwijs en opvoeding aan de Koninklijke Militaire Academie, 263 pag., ing., 1926

Brester Jz. A., Le soleil: ses phénomènes les plus importants, leur littérature et leur explication, 315 pag., (1ex geb. en 1ex ing.), 1924

Breugel Douglas, R. de, La dent du midi, 66 pag., ing., 1913 (2ex)

Brill, W.G., De geschiedenis der volken in schetsen, deel I: Inleiding/ schets der geschiedenis van het Israelitische volk, 216 pag., geb., 1881

Brill, W.G., De geschiedenis der volken in schetsen, deel II: Perzen - Grieken – Romeinen, 287 pag., ing., 1883

Brinkman, R., Biochemie in vijf voordrachten, 90 pag., geb., 1948 (2ex)

Brion, M., Karel de Stoute: de grote hertog van het Westen, 309 pag., geb., 1950

Broek, A.J.P. van den, Praehistorie van den mensch; ( naar een reeks voordrachten gehouden in het genootschap ‘Diligentia’ te ’s-Gravenhage 1926), 168 pag., geb., 1926

Broekman, R.W., Eeuwigheid en oneindigheid: synthese tussen geloof en wetenschap, 204 pag., geb., 1952

Bulthuis, R.J., Diederiks droeve dood: sprookje voor marionetten, 46 pag., geb., 1933

Bulthuis, R.J., De stam der protestantse Polakken, 63 pag., geb., 1937 (3ex)

Burgerweeshuis, Het, en de Fundatie der vrijvrouwe van Renswoude te ’s- Gravenhage. Gedenkschrift 300 jarig bestaan burgerweeshuis, 76 pag., geb., 1864

Busken Huet, G., Derde verslag van onderzoekingen naar archivalia te Parijs, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland, op last der regeering ingesteld, 124 pag., ing., 1901

Busken Huet, G., Tweede verslag van onderzoekingen naar archivalia te Parijs, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland, op last der regeering ingesteld, 150 pag., ing., 1900

Bussemaker, Th., Verslag van een voorloopig onderzoek te Lissabon, Sevilla, Madrid, Escorial, Simancas en Brussel naar archivalia belangrijk voor de geschiedenis van Nederland, op last der regeering ingesteld, 207 pag., geb., 1905

C


Cageling, M.A., Zeegaande vloot, 172 pag., geb., 1963

Calcar, R.P. van, Over de psychologie van het rapport Welter en over reorganisatie, 126 pag., ing., 1932

Carp, J.H., Spinoza en Goethe, 64 pag., ing., 1932

Carthy, J.D., De stuurmanskunst der dieren: hoe dieren hun weg vinden, 148 pag., geb., 1958 (3ex)

Catalogus der bibliotheek van Constantyn Huygens verkocht op degroote zaal van het Hof te ’s-Gravenhage 1688, 62 pag., geb., 1903 (3ex = nrs. 26, 68 en 70 van een totaal opl.van 100 stuks)

Catalogus van de tentoonstelling ter herinnering aan den 300-jarigen geboortedag van Constantijn Huygens 126 pag., ing., 1896

Cauwenberg, W. van, Onze nationale koopvaardijvloot, 203 pag., ing., 1945. Een co-editie met Standaarduitgeverij te Antwerpen.

Civis Batavus, Bedwing den dolleman; pleidooi voor bescherming van den weggebruiker, daad van sociale rechtvaardigheid, 45 pag., ing., 1938

Clark, D.S., Grondbeginselen der hedendaagse psychiatrie, 263 pag., geb., 1965

Clercq, le, Kaart van Java en Madoera; schaal 1: 1.000.000; formaat 120 x 46 cm; lithographische kaart in kleur door J. J. Bogaerts te Breda, 1850

Cohen, E., zie Kruyt, H.R.: Adsorptie

Cohen, J.A., Het schilderij en zijn ontstaan philosophisch beschouwd, 106 pag., (1ex geb. en 1ex ing.), 1927

Colenbrander, H.T., Nederland en België: proeve tot beter waardeering, 182 pag., geb., 1933 (2ex)

Colijn, A.W., Japan en het extremisme, 24 pag., geniet, 1946

Compromis, Het:, publicatienummer 30 van het N.G.C. (= Ned. Gesprek Centrum), 32 pag. geniet, 1965

Conceptieregeling: publicatienummer 8 van het N. G. C. (= Ned. Gesprek Centrum), 23 pag., geniet, 1953

Conclusie in de teregtzitting van den Hoogen Raad der Nederlanden van den 8 december 1854, door den Procureur-Generaal genomen in de zaak van H.P. Hoevenaar, administrateur van de suiker-fabriek te Pangka, appellant tegen de regering van Nederlandsch-Indië, geïntimeerde. 31 pag., ing., 1855

Conge Kleijn-Janssen, M. le, Den horizon voorbij, (verzen) 28 pag., geb., 1936

Conge Kleijn-Janssen, M. le, Hemelsche steden, (verzen) 44 pag., geb., 1937

Conge Kleijn-Janssen, M. le, Verzamelde gedichten: illegale verzen en nieuwe verzen 1913-1953, 140 pag., geb., 1953

Cooper, James Fennimore, Het geheimzinnige hol. Verteld door Joost van Luyken, 62 pag., geb., 1950

Cornelis, H.W., Schaakspel en samenleving, 82 pag., ing., 1931

Cort van der Linden, J.R.A., Valschheid als vervalsching van bewijsmiddel, 204 pag., ing., 1881 (Proefschrift Leiden)

Cort van der Linden, R.A.D., Het Fransche psalter: de ziel van het protestantsche verzet in Frankrijk, 18 pag., ing., 1947

Cort van der Linden, R.A.D., De tijger die het rijk vaneenrijt: vijf artikelen over Nederlandsch-Indië, 16 pag., geniet, 1946.

D


Dag, De, ligt nog voor ons. Essays van humanisten, 214 pag., geb., 1969 (2ex)

Damas (pseud. van Frederik, Baron van Hogendorp), Haagsche Omtrekken: 1886/87, deel I, afl. 1-26, 281 pag., ing., 1887

Damas (pseud. van Frederik, Baron van Hogendorp), Haagsche Omtrekken: 1886/87, deel II, afl. 27-52, 241 pag., ing., 1887

Damas (pseud. van Frederik, Baron van Hogendorp), Haagsche Omtrekken: 1886/87, afl.1-52, 524 pag., geb., 1887

Damas (pseud. van Frederik, Baron van Hogendorp), Haagsche omtrekken: nieuwe bundel Maart 1885 – Augustus 1886, 354 pag., geb., 1886

Davidson, D., zie: Vecht, C. F. Ph. D. van der: ‘De steenen spreken’

Day, C., Nederlandsch beheer over Java gedurende drie eeuwen, 484 pag., ing., 1905

Deledda, G., Elias Portolu, 221 pag., (2ex geb. en 1ex ing.), 1927

Deledda, G., De moeder, 174 pag., ing., 1927 (2ex)

Deledda, G., De moeder, 3e dr., 174 pag., geb., 1930

Demme, H.G., Pachter Martijn en zijn vader. 2 delen in één band. geb., deel 1: 214 pag., deel 2: 231 pag., 1838

Democratie, publicatienummer 36 van het N. G. C. ( = Ned. Gesprek Centrum), 56 pag., ing., 1968

Deventer, W.P.F. van , Führer durch Den Haag und seine Umgebung. Bearbeitet von Franz Dülberg. geb., 112 pag., 1927

Deventer, W.P.F. van, Guide to The Hague (Scheveningen, Voorburg, Wassenaar), with 2 maps and 12 ill., 81 pag., geb., 1925

Deventer, W.P.F. van, Van Stockum’s Gids voor Den Haag en omstreken, 100 pag., geb., 1924

Deventer, W.P.F. van en H.E. van Gelder, Het boek van Den Haag: ’s-Gravenhage vroeger en nu, 360 pag., (1 ex.geb. en 1ex ing)., 1934

Deventer, W.P.F. van en H.E. van Gelder, Van Stockum’s Gids voor Den Haag, 2e dr., 101 pag., geb., 1937

Dirks, J., Insulinde, 140 pag., ing., 1933 ( 2ex)

Dixi, Proeve ener niewe spêlling: bijdrage tot oplossing van en aktueel vraagstuk, 45 pag., ing., 1934

Djawa, Tijdschrift van het Java- Instituut; 5e jrg. No.2 1925

Djie Ting Ham, De algemeene banken in Nederlandsch Indië, 132 pag., ing., 1926

Does de Bye, A.H. van der, Het goederenrecht der echtgenooten in tweede en verder huwelijk, 118 pag., ing., 1895

Doesschate, M. ten, Wij en Gij. Kwatrijnen. 43 pag., geb., 1947

Doorman, G., Over den adeldom van onzen geest, 99 pag., geb., 1929

Doorninck, A. van, Magnetiseur, misdadiger? Of de boze geest der wetenschap?, 63 pag., geniet, 1955

Dorsser, J.A. van, De millioenenstudie van den heer G. Roessingh van Iterson, 196 pag, ing., 1898

Dort, Th.K.L. van, Richtlijnen voor een zeevischindustrie op Java, 114 pag., ing., 1936

Douglas, H.F.K., Binnenlandsche politiek en buitenlandsche concurrentie bedreigen het voortbestaan van de Java-suikerindustrie, 126 pag., ing., 1920

Douwes Dekker, A., De waarheid over Multatuli en zijn gezin, 520 pag., ing., 1939

Drossaers, S.W.A., De archieven van de Delftsche Statenkloosters, 628 pag., geb., 1917

Duitsche, Het, witboek betreffende Nederland en België, 104 pag., ing., 1940

Dijk, G. van, Honderd jaar. Eeuwboek 1828-1928, bij het eeuw-feest der firma C. J. van Houten en Zoon in hare opdracht samengesteld, 331 pag., geb., 1928 (2ex)

Dijkhuis, P., Enkele gedachten: Thomas à Kempis - Altruïsme - Geloof - Huwelijk - Bunyan – Fascisme en Vrijmetselarij, 237 pag., geb., 1932

Dijxhoorn, A.Q.H., zie: Antwoord.....

Dijkstra, G.K., Het onderstammen-vraagstuk in de fruitteelt, 171 pag., geb., 1946

Dyserinck, J., Dr. L.R. Beijnen, 95 pag., ing., 1906

E


Eddington, A.S., Sterren en atomen, 150 pag., geb., 1928

Eddington, A.S., Het uitdijend heelal, 153 pag., geb., 1932

Eene maand in het kamp voor Sebastopol, door een toeschouwer. Naar het Engelsch, 91 pag., ing., 1855 ( auteur: Henry Jeffreys Bushby)

Ehrenfest, P., Golfmechanika, 111 pag., (1ex geb. en 1ex. ing.), 1932

Eigeman, J.A., De enquêtecommissie en de wisseling in het opperbevel in Februari 1940. Een militair-staatsrechtelijke studie. 100 pag., ing., 1949

Eisler, M., Neuholländische Kunst: die Haager Schule. (Pag. 207-245 uit "Die Kunst unserer Zeit), ing. 1911

Elias, G.J., Electrische ontladingen in verdunde gassen, 53 pag., ing., 1926 (2ex)

Elink Sterk Jr., A., Liberté du commerce. L’origine, le tort et la chûte prochaine du système entravant, 77 pag., geb., 1846

Elout, C.K., ‘De groote Oost’: reisbrieven, 250 pag., geb., 1930

Elout, C.K., Indisch dagboek, 2e uitg., 239 pag., geb., 1936 (2ex)

Elsas, D. van, Malaise: historisch-economisch bezien, 2e, dr., 178 pag., geb., 1932

Endres, F.C., Het geheim van den vrijmetselaar, 226 pag., geb., 1929

Endres, F.C., Het geheim van den vrijmetselaar, 2e dr. 226 pag., 226 pag., ing., 1932

Endres, F.C., Levenslessen, 155 pag., geb., 1936 (2ex)

Endres, F.C., De symbolen van den vrijmetselaar, 213 pag., geb., 1930

Endres, F.C., De weg in het onbekende land: ons aardsche leven gezien door verhelderd’oogen, 187 pag., geb., 1936

Engelberts, Ch.J., G. Vissering en Ph. B. Libourel, Inflatie en goud-clausule in Nederland. Briefwisseling met het hoofdbestuur van de Broederschap der Notarissen in Nederland, 59 pag., ing., 1922

Ephraim, K.H., Medische aspecten van de atoomoorlogvoering, 189 pag., geb., 1952

Ethische aspecten van het kernwapen, publicatienummer 33 van het N.G.C. (= Ned. Gesprek Centrum), 35 pag., ing., 1967

Euwe, M., De beginselen van alle schaakspel: tevens 2e geh.herz.en aanz.verm.dr. van ‘De fundamenten van het schaakspel’, (met 64 diagrammen) 236 pag., geb., 1939

Euwe, M., De bouwsteenen van de schaakkunst: bezien van het standpunt der practijk. Tevens 3e geh.herz. en aanz.verm.dr. van ‘De fundamenten van het schaakspel’, 219 pag., geb., 1947

Euwe, M., De fundamenten van het schaakspel en hun beteekenis voor de praktijk, 220 pag., (2ex geb.en 2x ing.), 1931 (met 60 diagrammen)

Euwe, M., Handboek voor de gevorderde schaker, deel I: de bouwstenen van de schaakkunst, 243 pag., geb., 1962

Euwe, M., Handboek voor de gevorderde schaker, deel II: strategie en tactiek in het schaakspel, 4e dr., 182 pag., geb., 1956 (4 ex)

Euwe, M., Handboek voor de gevorderde schaker, deel III: de praktijk van het schaakspel, 2e gew.dr. 236 pag., geb., 1966

Euwe, M., Strategie en taktiek in het schaakspel, 1e dr., 244 pag., ing., 1935

Euwe, M., Strategie en taktiek in het schaakspel, 2e bijg.dr., 243 pag., geb., 1950

Evolutie, publicatienummer 38 van het N.G.C. (= Ned.Gesprek Centrum), 51 pag., geniet, 1970

Ewers, H.H., Mieren, 384 pag., geb., 1931

Eijkman, P.H., l’Internationalisme scientifique, ( sciences pures et lettres) 108 pag., ing., 1911

Eysma, C.M., Smaragdjes. Gedichten, 47 pag., ing., 1970 (35 ex)

Eysma, C.M., Thema van alledag. Gedichten, 50 pag., ing., 1969 (16 ex)

F


F., Nadere beschouwingen omtrent de Nederlandsche levende strijdkrachten, 52 pag., ing., 1876

Facetten van het accountantsberoep. Een bundel opstellen van registeraccountants, 106 pag., ing., 1969

Falck, A.R., Ambtsbrieven, 1802-1842, 360 pag., ing., 1878

Faubel, A.F.L., De geestelijke eenheid der menschen boven ras en nationaliteit, voordracht, 11 pag., ing., 1928

Faubel, A. F. L., Leed en onrecht in Nederland: Mei 1940 – Mei 1945, 112 pag., ing., 1945

Faubel, A.F.L., Vrijmetselarij en de orde van vrijmetselaren, 11e dr., 48 pag., ing., 1946 (2ex)

Faubel, A.F.L., De vrijmetselarij: oorsprong, wezen en doel, 2e herz.dr., 247 pag., geb., 1933 (2ex)

Feith, J., La Holanda contemporanea, 271 pag., geb., 1921

Feith, J., Modern Holland, 202 pag., geb., 1923

Feith, J., Nederland in het heden, 431 pag., (1ex ing.en 1ex geb.) 1922

Fère, N. de la, Boeketje Spaghetti: Italiaanse schetsen, 151 pag., geb., 1959

Ferguson, H., A critical investigation into relativism, 56 pag., ing., 1948

Feuilletau de Bruyn, W.K.H., Het oude en het nieuwe leger, 66 pag., ing., 1946

Feuilletau de Bruyn, W.K H., Welk aandeel heeft Dr. Van Mook gehad in de gezags-schemering in Nederlandsch Indië?, 31 pag., geniet, 1946

Fijnje van Salverda, J.G.W., De luchtvaart, 120 pag., ing., 1892

Filosofie en geloof, publicatienummer 7 van het N.G.C. (= Ned. Gesprek Centrum), 44 pag., geniet, 1953

First, The, newspapers of England printed in Holland 1620-1621; a faithful reproduction made from the originals acquired in 1913, by the British Museum, London, and published on the occasion of the International Exhibition of Graphic Art, Leipzig, 1914, by W.P. van Stockum jr., honorary member of the Dutch Booksellers Association. (Verzameling in een map)

Flora Hagana: proeve eener lijst van naam en vindplaats der wildgroeiende planten van ’s-Gravenhage, 45 pag., ing., 1895

Florentijn (= W.C. Capel), Boven de smart, 91 pag., ing., 1922 (2ex)

Florentijn (= W.C. Capel), Noordzeekinderen, 253 pag., ing., 1892

Florentijn (= W.C. Capel), Van blijder minne, 75 pag., (1ex geb.en 1 ex ing.), 1897

Florentijn (= W.C. Capel), Van blijder minne: een bundel verzen, zeer verm dr., 97 pag., geb., 1910

Fockema Andreae, J.P., De ontwikkeling der maatschappelijke samenleving in Nederland gedurende de regeering der Koningin. (Redevoering uitgesproken voor de Volksuniversiteit van 's-Gravenhage op 2 september 1938, ter gelegenheid van de Regeerings-herdenking van H.M. Koningin Wilhelmina), 24 pag., geniet, 1938

Forest, E., Wij drieën en de Anderen, 136 pag., geb., 1948

Frankenhuis, M., Mijn bezoek aan het kamp Westerbork en vraaggesprek met zijn commandant Gemmecke, gedetineerd in de strafgevangenis te Assen in 1948, 33 pag., geb., 1948

Frederiks, K.J., Franco. Internationaal probleem van recht en beleid, 59 pag., ing., 1949

Frederiks, K.J., Op de bres 1940-1944: overzicht van de werkzaamheden aan het Departement van Binnenlandsche Zaken gedurende de oorlogsjaren, 102 pag., ing., 1945

Fremery, J. de, Californië. Uittreksels uit consulaire jaarverslagen : tweede bundel 1876-1890, 137 pag., ing., 1891

Freud, A., Inleiding in de psycho-analyse voor pedagogen: vier voordrachten, 115 pag., ing., 1932

Friso, Th.J.C., De afsluiting en drooglegging der Zuiderzee. Van toekomstbeeld tot werkelijkheid., ing., 62 pag., 1927

Frijling, J., De leer Christi: opstellen in de geest van Hegel, Bolland en Hessing, 67 pag., geb., 1961 (2ex)

G


Gaddis, Th.E., De vogelaar van Alcatraz, 242 pag., geb., 1957

Galestin, A.A., Mijn maçonnieke geloofsbelijdenis, 3e verm dr., 231 pag., geb., 1951

Gamow, G., Een, twee, drie oneindig: natuurwetenschappelijke feiten en beschouwingen, 357 pag., geb., 1950

Gamow, G., Het ontstaan van het heelal, 152 pag., geb., 1953 (2ex)

Gamow, G., Het ontstaan en vergaan van de zon: subatomaire energie en de levensloop van de sterren, 257 pag., geb., 1949

Gamow, G., Mr.Tompkins in wonderland of Verhalen van c, G, en h, 92 pag., geb., 1953

Gedenkboek Gijzelaarskamp Haaren, 287 pag., geb., 1947 (2ex)

Gedenkschrift bij het 130-jarig bestaan der eerste school van het departement ’s- Gravenhage der Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen (1804-1934), 95 pag., ing., 1934 (2ex)

Geer, D.J. de, Als de avondklok luidt, 31 pag., ing. 1955

Geer, D.J. de, Herinneringen, 137 pag., ing., 1959

Geer, D.J. de, Van lang vervlogen dagen, 128 pag., ing., 1949

Geerling, F.L., De provincie Suriname, 58 pag., geb., (goud op snee), 1887

Geerlink, W., Moord bij eb, en andere Haagse en Wassenaarse detective-verhalen, 158 pag., geb., 1959

Geestelijk, Het, leven der vrijmetselarij: proeve van beschrijving der wezenlijke beteekenis van het maçonnieke geestesleven, 63 pag., geb., 1937

Geestelijk, Het, wezen der vrijmetselarij, 57 pag., ing., 1937

Gelooft! Ons zieleleven. 14 pag., ing., 1931

Gerretson, C., De historische vorming van den bestuursambtenaar; inaugurele rede dd.7 october 1925, Universiteit van Utrecht, ing., 41 pag., 1925

Gerretson, C., Koninklijk kabinet of dictatuur?: Open schrijven aan Dr. H.Colijn nopens een actueel vraagstuk van staatkunde en staatsrecht, 105 pag., ing., 1933 (2ex)

Gerth van Wijk, D., Spraakleer der Maleische taal, 3e dr., 303 pag., geb., 1909

Gibbes, E.B., De weg naar onsterfelijkheid, 237 pag., ing., 1934

Giessen, J. van de, De opkomst van de democratie als leuze in Nederland, 283 pag., ing., 1948

Gijn, A. van, Wat zal de naaste tijd brengen? (Herziene en verbeterde druk der Opstellen in "de Haagsche Post"), 40 pag., geniet, 1919

Gilliard, P., Het tragische lot van Nikolaas II en zijn gezin: dertien jaren aan het Russische hof, 1905-1918, 248 pag., (1ex geb. en 1 ex ing.), 1922

Giltay, H., De levende Epictetus, 56 pag., geb., 1946

Gjelsvik, N., Iets over den volksziel, het volkerenrecht en de buitenlandsche politiek, 36 pag. ing., 1918

Gobius, G., Herinneringen uit mijne loopbaan bij de Marine 1874-1908, 298 pag., geb., 1915

Gobius, W.F., Uit vader’s prullemand: berijmde in- en uitvallen en “De Jungle”. Met teekeningen van Marian Gobius, 117 pag., ing., 1938

Goltstein, W. van, Jhr.Mr. G.C.J. van Reenen als staatsman geschetst, 79 pag., geb., 1894

Goltstein, W. van , Troonopvolging. Een ongevraagd advies, 27 pag., ing., 1887

Goltstein, W. van, Het vaststellen der Indische begrooting bij de wet, 79 pag., ing., 1864

Gomperz, H., Interpretation: logical analysis of a method of historical research. (Library of Unified Science; Monograph series, No.8-9), 85 pag., ing., 1939

Goneim, M.Z., De verdwenen pyramide, 160 pag., geb., 1956

Gonggrijp, G.L., zie Opheffer

Gonggrijp, J.R.C., Overzicht van de economische ontwikkeling van Atjeh sedert de pacificatie (tijdperk 1923-1938), 20 pag., geniet, 1944

Gorcum, W. van, Afbraak en opbouw: concrete beschouwingen over het wezen van het onstoffelijke, 165 pag., ing., 1934

Gorter, W.S.A.N., Arbitration in Indonesia, (in three languages), 12 pag., ing., 1947

Gosse, P., Geschiedenis van de zeeroverij: Deel I: Zeeroverij in de oudheid / De piraten van de Barbarijse kust Deel II: Vikingen en Hansen / Engelse, Hollandse en Franse kapers Deel III: De boekaniers / De zeerovers van Noord-Amerika Deel IV: De piraten van Afrika en Azië / Het einde der zeeroverij (4 delen in één band), 500 pag., geb., 1952

Goudzwaard, B., Ongeprijsde schaarste: een onderzoek naar de plaats van expretiale of ongecompenseerde effekten in de theoretische economie en de leer der economische politiek, 180 pag., ing., 1970

Graafland, J.L.M. en A. Stalins, Heraldische Encyclopedie (Frans en Nederlandstalig), 228 pag., geb., 1932 (2ex)

Gram, J., ’s-Gravenhage voorheen en thans, 274 pag., geb., 1905

Greeve, M. (= P. Hekmeyer), Filosofie van den meervoudigen tijd in gemakkelijk begrijpenlijken vorm, 56 pag., geb., 1930

Groen van Prinsterer, G., Aan G. Graaf Schimmelpenninck. Over de vrijheid van onderwijs, 117 pag., geb., 1848

Grondijs, L.H., Asceten, Hellenen, Barbaren, 101 pag., ing., 1935

Grondijs, L.H., Wat wil Japan? De aaneensluiting van het Verre Oosten, 183 pag., geb., 1933

Groothoff, A.C., Spel en lied, deel I: Kleuters zingen en spelen, 2e dr., 71 pag., ing., 1942

Groothoff, A.C., Spel en lied, deel II: Kleuters kijken en luisteren, 2e dr. 80 pag., ing., 1943

Groth, K., De Eksterhof; met een inleidend woord van J. Kneppelhout, 114 pag., geb., 1873

Gunning, C.P., “Naar grooter Nederland”, 312 pag., geb., 1926 (3ex)

H


Haag, Den, vroeger en nu, zie: Het boek van Den Haag

Haagsche Stemmen: 1e jaargang, 52 no’s. (1887/88 ), door J. ten Brink, J. Gram, J. Margadant, H.J.A.M. Schaepman, J.H. Hora Siccama en C.A. van Sypesteyn, 629 pag., (2ex. ing., en 1ex geb.,) 1888 (Vervolg op het tijdschrift Haagsche Omtrekken)

Haagsche Stemmen: 2e jaargang, 52 no’s. (1888/89), door dezelfde medewerkers als boven, 667 pag., geb., 1889

Haagsche Stemmen: 2e jaargang, afl.19 t/m 52 , (pag. 227-681), geb., 1889

Haagsche Stemmen: 3e jaargang, 52 no’s. (1890), door J. ten Brink, J. Ermerins, Florentijn, J. Margadant, H.J A.M. Schaepman, C.A. van Sypesteyn, E. van Tsoe-Meiren, Vosmeer de Spie en W.P. Wolters, 704 pag., (1ex ing. en 1ex.geb.,) 1890

Haagsche Stemmen: 4e jaargang, 52 no’s. (1891), door dezelfde medewerkers als boven, 700 pag., (1ex. ing. en 2ex. geb., 1891 (Uitgave gestaakt)

Haaxman Jr., P.A., Haagsche schetsen: personen en voorvallen, vijftig jaren geleden; herineringen van een journalist, 190 pag., ing., 1918

Haaxman Jr., P.A., Haagsche schetsen: personen en voorvallen, herinneringen van een journalist, 2e dr., 191 pag., (2ex geb. en 1 ex ing.), 1923

Häberlin, P., Het wonder: twaalf beschouwingen over den godsdienst, 164 pag., ing., 1935

Haga, B.J., Indonesische en indische democratie, 286 pag., geb., 1924

Ham, D.T., De Algemeene Banken in Nederlandsch Indië, 132 pag., ing., 1926

Hans, D., Liberalisme en protestantisme. Iets over het verband tusschen de staatkundig-liberale beginselen en de religie, 62 pag., ing., 1930

Hansen, Klaus, Het leven in een duikboot., 15 pag., geniet, 1915

Harding, R., Doden spreken niet, 158 pag., ing., 1956

Harst, A.L. van der, Alphabetische naamlijst der steden, gemeenten en plaatsen in het Koningrijk der Nederlanden, 168 pag., geb., 1846

Hart, W.A. ’t en M.A. Cageling, Poker om Noord-Afrika, 113 pag., geb., 1959

Hébrard, Frédérique, September. Parijse roman. 129 pag., geb., 1959

Heel, C.J. van, De geschillen over banken van leening, nu twee eeuwen geleden in Nederland gevoerd, 136 pag., ing., 1858

Heemskerck Düker, W.F. van, Welcome to Bulb-land – La féerie du printemps au pays des tulipes – Willkommen in den Tulpenfeldern – Welkom in Bollenland, ongepagineerd, geb., 1955

Heering, P., De godsdienstige hervorming van het huisgezin, 16 pag., ing., 1911

Heering, P., De hoop der toekomst. Rede gehouden 30 November 1890, bij gelegenheid van het overlijden van Z.M. Willem III, 24 pag., ing., 1890

Heggen, W., Die Geschichte der Niederlande, 43 pag., ing., 1932

Helvetius van den Bergh, P.F., De neven. Blijspel in vier bedrijven, 173 pag., ing., 1837

‘Hemelsche, De, leer’, Maandblad gewijd aan de Leer van het Echte Ware uit het door den Heer geopenbaarde Latijnsche Woord; jrg.1, nr.1, Januari 1930, 32 pag., ing.,

Henriquez, P.C., De plantenteelt zonder aarde: nieuwe cultuurmethoden voor amateurs en kweekers, 179 pag., geb., 1941

Herron, V., Pauwen en andere verhalen van Java, 321 pag., (1ex geb. en 1 ex ing.), 1928

Hersey, J., Een klok voor Adano, 2e dr., 378 pag., geb., 1947

Herwerden, M.A. van, Het organisme in wording, 347 pag., (2ex geb. en 1ex ing.), 1932

Hettema, Y., De leer van het gezonde leven: de natuurgeneeskunde, haar wezen, bedoeling en methoden, 291 pag., geb., 1953 (2ex)

Hettema, Y., Water behandeling. Een handleiding voor het gebruik van water als geneesmiddel. 78 pag., ing., 1955

Hettema, Y., Zuigelingenverzorging, 77 pag., ing., 1955

Hettinga Tromp, J. van, Over ons parlementair twee-kamerstelsel. Plan tot het doen samenwerken van beide kamers, na daartoe geëigende reorganisatie der Eerste Kamer, 12 pag., geniet, 1950

Heurn, J.A. van, Parijs gids, 90 pag., geb., 1937

Heurn, J.A. van, Parijs, geïllustreerde gids, 58 pag., geb., 1937/38

Heijden, C.A.M. van der, Enige beschouwingen aangaande het carcihoma colli uteri, 130 pag., ing., 1948 (proefschrift Leiden)

Heyden, G.J. van der, Der ausländische Zahlungs-Verkehr in Holland vor und während des Krieges bis Ende 1917, 211 pag., ing., 1919

Heijting, H.G., De koelie-wetgeving voor de buitengewesten van Nederlandsch-Indië, 197 pag., ing., 1925

Hofmeyr, N., Zes maanden bij de commando’s, 344 pag., geb., 1903

Hofstede de Groot, C., Echt of onecht? Oog of chemie? 92 pag., ing., 1925

Hofstede de Groot, C., Kunstkennis: herinneringen van een kunstcriticus, 49 pag., ing., 1927

Hogendorp, F. van, zie: Damas

Holan, T.A., Relativity seen by T.A.Holan; a semi-popular geometrical presentation, 312 pag., geb., 1959

Holberg, L., De onzichtbaren. Blijspel in drie bedrijven, 54 pag., ing., 1929

Holland, A., In bondgenootschap met God. Een studie in wereldgeschiedenis op bijbelse grondslag, 372 pag., ing., 1949

Homan, M.J., Tar: een oorspronkelijke roman, 311 pag., ing., 1927

Homan van der Heide, J., Beschouwingen aangaande de volkswelvaart en het irrigatiewezen op Java in verband met de Solovalleiwerken, 295 pag., geb., 1899

Homan van der Heide, J., Economische studiën en critieken met betrekking tot Java, 403 pag., ing., 1902

Homosexualiteit: publicatienummer 31 van het N.G.C. (= Ned.Gesprek Centrum), 28 pag., geniet, 1965

Hoogewerff, J.J., Gemengde vrijmetselarij: ordre maçonnique mixte international, ‘le droit humain’ co-masonry, 80 pag., ing., 1949

Hoop Jr., A. van der, De Horoscoop. Treurspel in vier bedrijven, 76 pag., ing., 1838

Hoorn, W.Th.E. van, Corporation-finance in Holland: a study on corporate legislation with a translation of the Dutch Code of Commerce and other laws, 306 pag., (2ex geb. en 1ex ing.), 1916

Houbolt, E.C., Het Huis ten Bosch, van af zijn stichting tot heden, 80 pag., ing., 1939 (2ex)

Howard Baker, W., De man die teveel wist, 162 pag., ing., 1956

Hubert van Blijenburgh, W.P., Eene poging tot bevordering van de schermkunst in Nederland, 155 pag., (1ex geb., en 1ex ing.), 1908

Huidige mensbeschouwing: publicatienummer 24 van het N.G.C. (=Ned.Gesprek Centrum), 24 pag., geniet, 1961

Huis, Het, van Oranje en de Nederlandsche Orde van Vrijmetselaren, 64 pag., ing., 1937

Hulsman, G., In en om Genève: reisherinneringen en beschouwingen, 95 pag., (2ex ing. en 1ex geb.) 1924

Humanus, F., Philosophische overdenkingen van den wereldtoestand en hoe dien te verbeteren, 295 pag., (1ex geb. en 1ex ing.), 1924

Hutschenruyter, W., Consonanten en dissonanten: mijn herinneringen, 244 pag., (1ex geb. en 1ex ing.), 1930

Huydecoper, T.C.R., Adres aan de Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk, met een woord van waarschuwing en opwekking aan de gemeente te ’s-Gravenhage bij zijne zes-en-twintig-jarige Evangelie-bediening onder haar, 32 pag., ing., 1864

Huyssen van Kattendijke, W.J.C., Uittreksel uit het dagboek van W. J. C. Ridder Huyssen van Kattendijke, kapitein-luitenant ter zee, gedurende zijn verblijf in Japan in 1857, 1858 en 1859, 236 pag., ing., 1860

Huygens, C., zie: Catalogus van de bibliotheek...

I


Ibsen, H., Catilina: drama in drie bedrijven.1849., 95 pag., geb., 1928

Idenburg, Ph.J., Les écoles des Pays-Bas, 82 pag., ing., 1937

Idsinga, J.W.H.M., van, De administratieve rechtspraak en de constitutioneele monarchie, deel I, 200 pag., ing., 1893 deel II, 487 pag., ing., 1896

Indië in woord en beeld (tekst in Nederlands en Engels), 176 pag., geb., 1924

Iongh, D. de, Het krijgswezen onder de Oostindische Compagnie, 203 pag., ing., 1950

Ising, A., Haagsche schetsen, 311 pag., geb., 1878

Ising, A., Haagsche schetsen, derde bundel, 341 pag., geb., 1887

Ising, A., Haagsche schetsen, vierde bundel, 371 pag., ing., 1895 (2ex)

Ising, A., Het Hof te ’s-Gravenhage: de prinsen van Oranje op het stadhouderlijk kwartier, 109 pag., ing., 1898 (2ex)

J


Jaarboekje van het Koninklijke Conservatorium voor Muziek te ’s-Gravenhage voor 1915, eerste jaargang, 148 pag., geb., 1915 zesde jaargang, 16 pag., geniet, 1920

Joad, C.E.M., Gids voor het moderne denken, 318 pag., geb., 1950

Jochems, M. (= den ouden Hagenaar), Den Haag vóór 80 jaar, 16 pag., geniet, 1932

Jochems, M. (= den ouden Hagenaar), Prins Willem van Oranje en een meineedig Koning, 13 pag., geniet, 1933

Jochems, M. (= den ouden Hagenaar), De zonen Israëls: voorheen en thans – hier en elders, 20 pag., geniet, 1934

Jonckbloet, W.J.A., zie Roman van Lancelot

Jong, K.H.E. de, Heeft letterkundige kritiek waarde.....? 30 pag., ing., 1927

Jong, K.H.E. de, Witte magie: geheimzinnige beïnvloeding door de eeuwen heen op de levenden en op het levenloze, 123 pag., geb., 1951

Jongeneel, D.J., Het spel dat met Nederlandsch-Indië gespeeld wordt, 46 pag., geniet, 1946

Jordan, H.J., De bewegingsmachine van het dier, 154 pag., (1ex geb. en 1ex ing.), 1930

Josephus, P., In ’t heiligdom: een historische muziekroman, 420 pag., geb., 1933

Josucks-Democh, I.A., Sprookjes voor groote menschen, 127 pag., geb., 1926

Junod, A.E.F., Niet lichtschuw. Een antwoord op de vraag naar ‘meer licht’ over de vrijmetselarij en de orde van vrijmetselaren, 20 pag., ing., 1931

K


Kaakebeen, C.G., Het letterkundig genootschap ‘Oefening Kweekt Kennis’ 1834-1924, 52 pag., ing., 1924

Kaarsberg, H., Blank en Bruin: dagboekbladen, 246 pag., ing., 1923 (2ex)

Kaehele, E., Durf te leven met kanker, 131 pag., geb., 1954

Kalender voor alle jaren onzer tijdrekening. Oude en nieuwe stijl. Bewerkt door W.J.M. Michielsen, 12 pag., ing., 1913

Kalma, J., De poenale sanctie. Kan zij afgeschaft worden?, 85 pag., ing., 1928

Kampen, E.R. van, Die kombinatorische Topologie und die Dualitätssätze, 94 pag., ing., 1929 (Proefschrift Leiden)

Kampen, H.C.A. van, en H. Kersken Hzn., Schepen die voorbijgaan. Een verzameling afbeeldingen en beschrijvingen van schepen de Nederlandsche binnenwateren bevaren, 2e dr., 351 pag., geb., 1927 (Uitgegeven in opdracht van de ANWB)

Kampf, F., De Christusfiguur, van wijsgeerig humanistisch-standpunt, 30 pag., ing., 1931

Kászon, T.B. de, Six weeks under ‘the red flag’: being the thrilling experiences of a well known Hungarian lady during the revolution of 1918-1919, 103 pag., ing., 1920

Kate, J.J.L. ten, Parisina; een verhaal. Vrij naar Lord Byron gevolgd, 41 pag., gelijmd, 1838

Katuin, M., Dotje Dons, 23 pag., geniet, 1946

Kelsen, H., Vergeltung und Kausalität: eine soziologische Untersuchung, 542 pag., geb., 1941 (co-productie met de Univ.of Chicago Press)

Keppel, G., Contemporary dates. Dutch painters of the 17th century and their times, 65 pag., geb., 1933

Kepper, G.L., Gedenkboek koningin Wilhelmina in haar openbaar leven geschetst, 359 pag. geb., 1899

Kepper, G.L., Het regentschap van koningin Emma, 194 pag., geb., 1899

Kepper, G.L., Wapenfeiten van het Nederlandsch-Indische leger, voor het Nederlandsche volk beschreven, 506 pag., geb., 1902

Kerdijk, F., Alles wel aan boord: spreekwoorden en zegswijzen ontleend aan het Nederlandse zeewezen, 65 pag., ing. 1935

Kerdijk, F., Haagsche straatnamen, 103 pag., ing., 1935

Kerdijk, F. en L.J. van der Haer, ’s-Gravenhage voor 100 jaar, 36 pag., ing., 1936

Kerkhoven, J., De beschrijvingen van Mattheus, Marcus en Lucas en het boek Johannes, 336 pag., ing., 1934 (2ex)

Kernkamp, G.W., Verslag van een onderzoek in Zweden, Noorwegen en Denemarken naar archivalia belangrijk voor de geschiedenis van Nederland, op last der regeering ingesteld, 376 pag., ing., 1903

Keur van gedachten voor iederen dag van het jaar. Uit oude en nieuwe bronnen saamgelezen door Baronesse A.A.C. Brantsen van de Zijp, 368 pag., geb., 1915

Khouw Keng Liem, De wisselkoers tusschen Indië en Nederland, 1854-1925, 201 pag., geb., 1929

Kiersch, H.J.P.A., Iets over Oranje en den opstand tegen Filips II. Een antwoord aan X., 55 pag., ing., 1892

Kinderen van ons eigen volk (Nationale uitgave over de repatriëring uit Indonesië), 230 pag., geb., 1959

Kist, K., Lichtflitsen: mededelingen van gene zijde, 48 pag., geb., 1947 (2ex)

Klein, W.C., Nieuw Guinea. Problemen. 16 pag., geniet, 1949

Klein (van Dijk), W.C. en C.P. de Grient Dreux, Pittige verhalen uit onveilige tijden: schetsen van illegale werkers, hongerlijders enz. uit alle rangen en standen, 207 pag., geb., 1947

Klerck, R.A., Nederland en België, 110 pag., ing., 1907

Knapp, W.H L., Nederland’s ondergang of redding? Verstaat het Nederlandse volk de teekenen des tijds?, 78 pag., ing., 1932

Kneppelhout, J. (= Klikspaan), l’Education par l’amitié, 47 pag., ing. (maar met versterkte rug), 1835

Knuttel, F., Hector Berlioz, 284 pag., geb., 1948

Knuttel, G., Japans aardewerk ten dienste van de theeceremonie, 92 pag., geb., 1948 (2ex)

Knuttel Jr., G. en Theo van Hoytema, 40 pag., ing., 1953 (2ex)

Kock, W.H.W. de, Lebak en de Max Havelaar, 196 pag., ing., 1926

Kock, W.H.W. de, Waarom de Max Havelaar geschreven werd. Met den brief aan Z.E. den Minister van Koloniën, 53 pag., ing., 1913

Kooij, H.A., De tempel van de ziel. Kracht en wijsheid in astrologie en vrijmetselarij, 149 pag., geb., 1938

Kooperberg, L.M.G., Erasmus als vredeskampioen, 40 pag., geniet, 1936 (2ex)

Koopmans, Tj., Alphabetisch register der plaatsnamen, behorende bij de Kaart van Nederland schaal 1:400.000, 23 pag., ing., 1922

Koppius, M., De historie der vredesbeweging en hare verdere ontwikkeling, 37 pag., geniet, 1926

Korthals Altes, J., Polderland in Engeland: de geschiedenis van een Zeeuwsch bedijker uit de gouden eeuw en zijne grootschte Hollandsch-Engelsche Onderneming, 415 pag., geb., 1924

Korthals Altes, J., Polderland in Italië: de werkzaamheden der Nederlandsche bedijkers in vroeger eeuwen en het Italiaansche polderland voorheen en thans, 285 pag., ing., 1928

Korthals Altes, J., Sir Cornelius Vermuyden: the lifework of a great Anglo-Dutchman in land-reclamation and drainage, 208 pag., (1ex geb.en 1 ex ing.), 1925

Krekel, H., Grondslagen van het Duitsche Nationaal Socialisme, 32 pag., geniet, 1934

Krienen, C., André de Zonderling. Jongensboek, 162 pag., geb., 1933 (Uitgegeven t.g.v. het 100-jarig bestaan van de uitgever) (2ex)

Krug, P., De ondergang van het Duitsche admiraalschip ‘Lützow’ na den zwaren zeestrijd bij Skagerrak, 27 pag., ing., 1917

Krul, R., Haagsche doctoren, chirurgen en apothekers in den ouden tijd, 221 pag., geb., 1891

Kruyt, H.R., Adsorptie, (samengevoegd met) Cohen, E., De gedaantewisseling van de stof, 81 pag., ing., 1926

Kühn, J., Frankrijk’s oorlogsdoel. Annexatie ten behoeve van Frankrijk, België en Nederland, 47 pag., ing., 1918

Kuipers, A.R., De strijd tusschen biet en riet, 39 pag., ing., 1934

Kurpershoek-Scherft, T., De episode van ‘Het getij’: de Noordnederlandse dichtkunst van 1916 tot 1922, 181 pag., ing., 1956 (2 ex)

Kwartierstaten, Genealogische, van Nederlandsche geslachten, onder redactie van M. A. van Rhede van der Kloot en R.N.G.M. Bär, 144 pag., geb., 1893

L


Labberton, J.H., De Vlaamsche beweging, 93 pag., ing., 1916

Lagerwerff, T.J., Beroepsofficier-pacifist. Brochure gericht tegen de volksmisleiding, 86 pag., ing., 1931

Lake, A., Mens tegen dier: met geweer en camera op jacht door Afrika, 176 pag., geb., 1953

Lammens, A.F., Gedachten over de emancipatie der negerslaven en de afschaffing van den slavenhandel, waardoor jaarlijks een aantal negers worden vervoerd uit Afrika naar Amerika ( door L....s), 32 pag., ing., 1844

Landau, R., God heb ik gevonden: het getal ‘zeven’ in mijn leven, 314 pag., geb., 1937

Langeveld, L.A., Der Graf van Saint-Germain: der abenteuerliche Fürstenerzieher des 18. Jahrhunderts, 311 pag., geb., 1930

Langeveld, L.A., Land- en waterwegen der romeinen, 68 pag., ing., 1930

Langhout, J., The economic conquest of Acheen by the Dutch, 170 pag., geb., 1924

Langhout, J., Vijftig jaren economische staatkunde in Atjeh, 194 pag., (1ex geb. en 1ex ing.), 1923

Lavater, J.C., Brieven over den staat der ziel na den dood, 61 pag., ing., 1859

Leeuwen, A.J.H. van, Maçonnieke beschouwingen over de graden van de 4e tot en met de 16e van de oude en aangenomen Schotse ritus, 109 pag., ing., 1949

Lenaerts, H., Snelheidsberekening: een handleiding om zonder ingewikkelde berekeningen in een oogwenk de vliegsnelheid van een postduif af te lezen uit de vliegtijd en de afstand, 138 pag., geb., 1956 (10ex)

Leslie, D. en George Adamski, De vliegende schotels zijn geland, 232 pag., geb., 1954

Lette, J.R., Proeve eener vergelijkende studie van het grondbezit in Rusland zooals dit zich heeft ontwikkeld tot de Russische revolutie en op Java, 221 pag., ing., 1928

Levinson, H.C., De wetenschap van het toeval: een uiteenzetting over de kansrekening en haar toepassingen in het dagelijks leven / in het spelen en in zaken, 255 pag., geb., 1953

Libourel, Ph.B., Het vraagstuk der goud-clausule in Nederland, 64 pag., ing., 1932

Ligten, J.W.L. van, Handleiding voor de kwalitatieve anorganisch-chemische analyse: (Microscopische en Druppelreacties), 50 pag., ing., (20 ex uit 1963 en 2 ex uit 1971 !!?)

Limburg Stirum, P.H. de, Lettres du Comte P. H. de Limburg Stirum, Maréchal de la Cour du Prince Frédéric, Grand Maître du Roi, Chevalier de l’ordre militaire de Guillaume (1792-1875) à sa fianceé; recueillis par sa petite-fille, 110 pag., ing., 1928

Lindeboom, J., zie: Beschouwingen over de Vrijmetselarij van niet-vrijmetselaren

Lintum, C. te, Onze Schutter-Vendels en Schutterijen 1550-1908, in beeld en schrift, 72 pag. tekst; 50 platen en 34 ills., geb., 1910

Lippmann, J.E.M., Verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid, 308 pag., (1 ex. geb. en 1 ex. ing.), 1951 ( Proefschrift Leiden)

Löher, F. von, Jacoba van Beijeren en haar tijd, 3 dln. deel I: 366 pag., geb., 1863 deel II: 342 pag., geb., 1871 deel III: 267 pag., geb., 1871

Long, J.A., Mens, vonk der eeuwigheid: beschouwingen over het levensraadsel, 232 pag., ing., 1967 (2ex)

Loon, E. van, De kantindustrie in Frankrijk en Italië, 2e dr., 130 pag., geb., 1907

Lopez de Fonseca, A., La Haye par un habitant, vol.I: 282 pag., geb., 1853 vol II: 408 pag., geb., 1853

Lorand, A., Voorkomen en genezen van kaal en grijs worden, 167 pag., geb., 1933

Lutterveld, W.M.J. van, Effecten, 388 pag., geb., 1933

Lycklama à Nijeholt, J.A., Beschouwingen over het verbod van subsidie aan bijzondere scholen en de verpligte schoolgeldheffing, opgenomen in art.3 en art.42 van het ontwerp van wet tot herziening der wet van 13 augustus 1857, staatsblad no. 103, tot regeling van het lager onderwijs, 38 pag., geb., 1877

M


Maas, A.J., Nationale ontwapening? De lucht- en gasoorlog en Prof.Dr. D. van Embden. Eene weerlegging van de propaganda voor nationale weerloosheid, 94 pag., ing., 1924

Maaten, K. van der, De rechteloosheid der landsdienaren, 15 pag., geniet, 1932

Maclean, A., Het gebroken speelgoed, 151 pag., ing., 1957

Mander, K. van, Het leven der doorluchtige Nederlandsche schilders, uit zijn schilderboek getrokken en voor den hedendaagschen lezer overgeschreven door Eug. De Bock, 127 pag., ing., 1918

Manning-Foster, A.E., Contract bridge, 2e dr., 211 pag., ing., 1935 (met de volledige internationale bridgeregels 1932)

Mantegazza, P., Onze zenuwachtige eeuw, 144 pag., ing., 1888

Margadant, J., Fantasieën. (Verzamelde bijdragen van de auteur aan Haagsche Stemmen 1887-1890), n.g., ing., 1891

Margadant, P.C., De Luciano aequalium suorum censore, 126 pag., geb., 1881 (Proefschrift Leiden)

Marle, R. van, Bibliographie van ’s-Gravenhage, 48 pag., ing., 1905

Martiensen, F., De kunst van het zingen getoetst aan Johannes Messchaert, 56 pag., ing., 1947 (2ex)

Matla, J.L.W.P., De oplossing van het geheim van den dood: wenken bij het séanceeren, 104 pag., ing., 1930

Matla, J.L.W.P., La solution du mystère de la mort, 283 pag., geb., 1930

Matla, J.L.W.P., La solution définitive du problême de la mort, 46 pag., ing., 1933 (Co-productie met G. Doin & Cie te Parijs)

Matla, J.L.W.P. en G.J. Zaalberg van Zelst, Het geheim van den dood, goedkoope uitgave, 97 pag., ing., 1930

Matla, J.L.W.P. en G.J. Zaalberg van Zelst, Het geheim van den dood: bewustzijn, goedkoope uitgave, 169 pag., ing., 1930

Matla, J.L.W.P. en G.J. Zaalberg van Zelst, Het geheim van den dood: identiteitsbepaling van een geest, goedkoope uitgave, 110 pag., ing., 1930 (2ex)

Matla, J.L.W.P. en G.J. Zaalberg van Zelst, Het geheim van den dood: de stoffelijke geest, goedkoope uitgave, 134 pag., ing., 1930

Matla, J.L.W.P. en G.J. Zaalberg van Zelst, Le mystère de la mort, 2e ed., 227 pag., (1ex geb. en 1ex ing.), 1930

Max, Mr., Passiebloemen. Een bundel gedichten 4 Mei 1955, 12 pag., geniet, 1955

May, K., Winnetou´s dood. Voor de jeugd verteld door Hendrik van Luyken, 190 pag., geb., 1954

Mededeelingen van de Vereeniging ter Beoefening der Geschiedenis van ’s-Gravenhage, deel I, 347 pag., geb., 1863 deel II, 352 pag., geb., 1876

Mededeelingen van de Vereeniging ter Beoefening der Geschiedenis van ’s-Gravenhage, Nieuwe Uitgaaf; deel I, 349 pag., ing., 1880

Meininger, J.V., Geloven en weten: een voorbereiding tot zelfstandig denken, 183 pag., geb., 1961

Melis, J., Pension Bandoeng; een tropische symphonie, 349 pag., geb., 1949

Melvill van Carnbee-Lowry-Edwards, E., Une hérésie aux Pays Bas, Tanchelin Raspoutin, un rapprochement historique, 30 pag. Ing., 1919

Melville, J., Populism (U & I), 229 pag., ing., 1953 (2ex)

Merwe, P.J. van der, Die Noordwaartse beweging van die Boere voor die Groot Trek (1770-1842), 400 pag., ing., 1937

Meuleman, B.A., Ibsen en Nederland: critische en bibliographische gegevens in chronologische volgorde bijeengebracht, 67 pag., ing., 1931

Meijer, W., Wat is de staat (Naar Spinoza), 2e dr., 31 pag., geniet, 1928

Meyer, J.J., zie: Beschouwingen over de Vrijmetselarij van niet-vrijmetselaren.

Michelson, A. et M. Masoin, Les aspects financiers, fiscaux et budgetaires de développement des pays sous-développés, 274 pag., ing., 1951

Michielsen, W.J.M., Kalender voor alle jaren onzer tijdrekening: oude en nieuwe stijl, 12 pag., ing., 1913

Miedema, R., Hedendaagsche kerkelijke bouwkunst: van buiten- en binnenland en haar beteekenis voor liturgie en oecumenische beweging, 43 pag., ( 1ex geb., en 1ex ing.), 1936

Minnaert, M., De natuurkunde van de zon, 157 pag., geb. (2 ex.), 1936

Misdaad en straf: publicatienummer 34 van het N. G. C. (=Ned.Gesprek Centrum), 2e dr. 42 pag., geniet, 1968

Mises, R. von, Kleines Lehrbuch des Positivismus. Einführung in die empirische Wissenschaftsauffassung, 467 pag., geb., 1939

Modera, J., Wisseling van gedachten met den heer X: over maritieme onderwerpen, 64 pag., ing., 1855

Moerman, C., De wedergeboorte van het Christendom, 391 pag., geb., 1956 (4 ex)

Moll, F.G.E., Het verlies aan zeeschepen der Nederlandsche Koopvaardijvloot gedurende den Europeeschen oorlog 1914-1919, niet gepagineerd, geniet, 1919

Moll Jacobsz., J., Avondoffer der ’s-Gravenhaagsche Hervormde Gemeente op het 3e eeuwfeest van 1 April 1572, 28 pag., ing., 1872

Moll Jacobsz., J., Merkwaardigheden uit de geschiedenis van den Profeet Jeremia beschouwd in leerredenen, 212 pag., geb., 1840

Moll Jacobsz., J., Merkwaardigheden uit de geschiedenis van den profeet Jeremia, beschouwd in leerredenen, 3e dr., 228 pag., ing., 1851

Möller, W.H.J., Willem van Oranje: boek I: Ik zal handhaven, 231 pag., (1ex geb. en 1ex ing.), 1933

Monchy, S.J.R. de, Bezetting en bevrijding: persoonlijke herinneringen van Mr. S.J.R. de Monchy, 71 pag., geb., 1953

Montagu, A., De natuurlijke superioriteit van de vrouw, 181 pag., geb., 1956

Montyn des Plantes, F., A strong government on a democratic basis by means of plural voting rights, 16 pag., geniet, 1954

Montijn, A.E., Hoe voorkomen wij een herhaling van den toestand 1940-'45 in ons land?, 12 pag., geniet, 1945

Montijn-Ziedses des Plantes, A.E., Un gouvernement fort sur une base démocratique grace au vote plural, 15 pag., geniet, 1954. (2 ex.)

Morra, H.L., Wet op de N.V. met practischen uitvoerigen klapper, 99 pag., ing., 1932

Motley, J.L., Hoe er gestreden werd en waarom! Tafreelen van burgertrouw en heldenmoed uit de opkomst van de Nederlandsche Republiek, 172 pag., (1ex. geb. en 1 ex ing.), 1861

Motley, J.L., De opkomst van de Nederlandsche Republiek; 1e afd.,3 delen,1857-1860; 2e afd., deel 1-6, 1861-1869; 2e afd., deel 7-8, 1874

Motley, J.L., De opkomst van de Nederlandsche Republiek. Herziene vertaling, 12 delen; geb., en ing., 1878-1882 ( De uitgaven van ‘Motley’ zijn zeer divers in druk en uitvoering en bijzonder lastig uit elkaar te houden; van alles hebben we wel iets!)

Mourik Broekman, M.C. van, zie: Beschouwingen

Muller, E.J., Constructieve welvaartspolitiek, 179 pag., ing., 1936

Muller, Hendrik P.N., De Zuid-Afrikaansche republiek en Rhodesia, 66 pag., ing., 1896

Muller, J.W., De uitbreiding van het Nederlandsch taalgebied, vooral in de zeventiende eeuw, 123 pag., ing., 1939

Muralt, R.W.G. de, The problem of state succession with regard to treaties, 165 pag., ing., 1954

Muriel, Joyce, Wat men vér haalt. Recepten uit vijf en twintig landen, voor Nederland bewerkt door R. Lotgering-Hillebrand, 118 pag., geb., 1957

paragrafen in dit hoofdstuk

imageHoe het allemaal begon.

imageOver uitgever en uitgeven en hoe boeken in omloop worden gebracht

imageHet tijdperk W.P. van Stockum sr. 1833-1878.

imageWelk een rijk bezit een familie-archief kan zijn!

imageHet tijdperk W.P. van Stockum jr. 1878-1906.

imageWaarom er zo nodig een Uitgeversbond moest worden opgericht.

imageHet tijdperk W.A. Petri 1906-1960.

imageDe laatste stuiptrekkingen.

imageUitgeven is ook niet meer wat het geweest is!

imageFondsuitgaven - en uitgaven in depot - van Uitgeverij van Stockum. Deel I.

imageFondsuitgaven - en uitgaven in depot - van Uitgeverij van Stockum. Deel II.

Home | Contact | Zoek in 17 miljoen leverbare titels