Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.X sluit
Uitgebreid zoeken

Fries

< Terug naar Boeken
Verfijnen

Op taal:


Op prijs:

 • Alle prijzen
 • € 0 - € 12.50
 • € 12.50 - € 25
 • € 25 - € 50
 • € 50 - € 100

Op jaar:

 • Alle jaartallen
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008

Verwachte titels

De seemearmin - Albertina Soepboer - ISBN: 9789056152741

Nieuwste titels

Sorteer op: datum prijs titels auteur RSS feed
1
Ljip en aai yn hert en holle - Pieter Breuker - ISBN: 9789492052070
book
Order now

Ljip en aai yn hert en holle

aaisykjen as folkssport, fêstlein yn wurden en bylden

Pieter Breuker

(Fries, Gebonden, 26-03-2015)

Levertijd: morgen voor 23:00 besteld, dinsdag bij u thuisbezorgd
Prijs: € 25,00
Genre: Fries
Yn it boek Ljip en aai yn hert en holle fan Pieter Breuker steane de ljip, syn aai en dêrmei ek it aaisykjen sintraal. De skriuwer hat foar syn ûnderwerp trije ynfalshoeken keazen: it gefoel (hert), de ferwurking dêrfan yn wurden en bylden (holle) en it aaisykjen sels. Mei-inoar binne goed 100 skild... Lees verder
2
De kristlik-Fryske beweging yn de tweintichste ieu - Jan Popkema - ISBN: 9789056153205
book

De kristlik-Fryske beweging yn de tweintichste ieu

Jan Popkema

(Fries, Gebonden, 09-04-2014)

Beschikbaar: Nee
Prijs: € 25,00 (onder voorbehoud)
Genre: Fries
By it begjin fan de 20ste ieu wie it brûken fan Frysk yn it godstsjinstige sokssawat as flokke yn 'e tsjerke. De oprjochting fan it Kristlik Frysk Selskip yn 1908 brocht dêr feroaring yn: de eigen taal rekket it hert ommers folle mear. Dochs hat der yn 'e tsjerken in soad wjerstân west. Pas nei de T... Lees verder
3
De kleine Fries voor dummies - Janneke Spoelstra - ISBN: 9789043028783
book

De kleine Fries voor dummies

Janneke Spoelstra

(Nederlands, Paperback, 26-11-2013)

Beschikbaar: Niet meer in voorraad
Prijs: € 9,00 (onder voorbehoud)
Genre: Fries
De leukste manier om beter Fries te leren De kleine Fries voor Dummies is de toegankelijke en praktische kennismaking met het Fries, de bekendste officiële minderheidstaal van Nederland. Je leert de taal in alledaagse situaties toe te passen, zoals bij het kennismaken en op vakantie, maar ook bij... Lees verder
4
No moatst hearre! - Gjalt de Groot - ISBN: 9789056153014
book
Order now

No moatst hearre!

Gjalt de Groot

(Fries, Paperback, 14-09-2013)

Levertijd: 3 tot 4 werkdagen
Prijs: € 15,00
Genre: Fries
Fjildman en rasferteller Gjalt de Groot nimt de lêzer yn No moatst hearre! mei nei de frije romten fan mins en bist, dêr't de hertslach fan it libben direkt en sûnder franje te fielen is. Hy skriuwt byldzjend oer it libben fan de gewoane man mei in iepen each foar it bysûndere en in grut gefoel foar... Lees verder
5
It fugelgebed - Jaap Krol - ISBN: 9789056152925
book

It fugelgebed

ferhalen

Jaap Krol

(Fries, Paperback, 14-03-2013)

Beschikbaar: Nee
Prijs: € 15,00 (onder voorbehoud)
Genre: Fries
De ferhalen yn dizze bondel gean oer minsken dy't sykje wat se fine, mar net altyd fine wat se sykje. Is it net in kwestje fan ôfwachtsjen, dan is it wol in saak fan taslaan - lykas in fûgel geduldich yn de loft hinget, mar ûngeduerich op de oanfal wachtet. De skriuwer ûndersiket de ferwachtings fan... Lees verder
6
Stille nacht, wundernacht - Jant van der Weg - ISBN: 9789033002649
book

Stille nacht, wundernacht

krystferhalen en mear

Jant van der Weg

(Fries, Gebonden, 14-11-2012)

Beschikbaar: Nee
Prijs: € 14,95 (onder voorbehoud)
Genre: Fries
Bij Krysttiid hearre ferhalen! Stille nacht, wûndernacht is in bysûnder boek foar dy spesjale desimberdagen. It is in berneboek foar bern fan alle leeftiden, grôtfol ferhalen om foar te lêzen, thús of yn de klasse, of om sels yn te lêzen. Tweintich Fryske skriuwers en yllustratrise Yke Reeder hawwe ... Lees verder
7
Mearkes fan Grimm - Anne Tjerk Popkema - ISBN: 9789056152888
book
Order now

Mearkes fan Grimm

Anne Tjerk Popkema

(Fries, Gebonden, 30-11-2012)

Levertijd: 3 tot 4 werkdagen
Prijs: € 29,50
Genre: Fries
In klassiker dy't jong en âld al twa ieuwen lang oansprekt is no einliks ek yn it Frysk foarhannen. De mearkes fan de buorren Grimm hearre ta de moaiste en bekendste ferhalen fan de wrâld. Foar it earst is der sa'n grutte samling fan har mearkes oerset yn it Frysk: fyftich ferhalen. No kinne bern en... Lees verder
8
De nije seemearmin - Lida Dykstra - ISBN: 9789056152819
book

De nije seemearmin

histoaryske ferhalen

Lida Dykstra

(Nederlands, Paperback, 17-08-2012)

Beschikbaar: Nee
Prijs: € 15,00 (onder voorbehoud)
Genre: Fries
Yn De nije seemearmin steane tsien histoaryske ferhalen út alle tiden.De haadpersoanen binne stik foar stik keunstsinnige, gefoelige minsken dy't har besykje steande te hâlden foarby de grinzen fan it gebrûklike, lykas Jan Mankes, keunstskilder út De Knipe, Titia Bergsma, earste frou dy't foet ... Lees verder
9
Friezen yn 'e Frjemdte - H&Atilde;&cent;ns J. Weijer - ISBN: 9789089543257
book

Friezen yn 'e Frjemdte

in skiednis fan Friezen om utens

Hâns J. Weijer

(Fries, Gebonden, 22-12-2011)

Beschikbaar: Nee
Prijs: € 75,00 (onder voorbehoud)
Genre: Fries
It nei 1850 ôfnimmen fan de wurkgelegenheid yn de lânbou, de yndustrialisaasje yn oare streken en mear oarsaken hawwe der foar soarge dat Fryslân yn de 19e en 20e ieu in protte ynwenners kwytrekke. Oeral wei binne wol minsken yn 'e frjemdte bedarre, yn in oare omjouwing as dêr't se opgroeid binne. W... Lees verder
10
De oarloch fan Durk van der Ploeg - D. van der Ploeg; Durk van der Ploeg - ISBN: 9789033009815
book

De oarloch fan Durk van der Ploeg

D. van der Ploeg; Durk van der Ploeg

(Nederlands, Gebonden, 05-05-2011)

Beschikbaar: Nee
Prijs: € 7,50 (onder voorbehoud)
Genre: Fries
Yn de Suderhaven leit it galjoatskip de Harlingen. Alwin Cupido fan It Amelân sjocht der mei ûntsach nei. Yn it foarjier fan 1826 beslút de jonge oan te meunsterjen op dizze walfiskfarder fan kommandeur Klaas Hoekstra. Net om’t er út is op aventoer. Hy wol oan de wraak fan syn heit ûntkomme en ûntfl... Lees verder
11
De aaisiker - Gjalt de Groot - ISBN: 9789056152666
book
Order now

De aaisiker

Gjalt de Groot

(Fries, Paperback, 19-04-2011)

Levertijd: morgen voor 23:00 besteld, dinsdag bij u thuisbezorgd
Prijs: € 15,00
Genre: Fries
Doe't fjildman Gjalt de Groot foar syn wurk geregeld yn België kaam, fertelde er klanten en kollega's oer de romme fjilden yn Fryslân, de ljippen, skriezen en tjirken, de blommen yn de bûtlannen, de rook fan kalmus. Mar ek oer snoekfiskjen, skûtsjesilen, keatsen en aaisykjen, de Fryske kultuer. Syn ... Lees verder
12
Ut it Swetshok - Gjalt de Groot - ISBN: 9789056152444
book
Order now

Ut it Swetshok

koarte ferhalen fan in fjildman

Gjalt de Groot

(Fries, Paperback, 12-03-2013)

Levertijd: morgen voor 23:00 besteld, dinsdag bij u thuisbezorgd
Prijs: € 15,00
Genre: Fries
Yn it Swetshok fan rasferteller Gjalt de Groot stiet wat reid tsjin de kanten. Oan de wanden hingje in pear ielfûken, posters fan skûtsjes, in âlde skoalplaat mei fisken en wat âld ark. In pear polsen en in âlde snoekangel hingje oan de souder. Yn de hoeke lizze wat einekuorren. Op in planke steane ... Lees verder
13
It wrede paradys It ferfolch - Hylke Speerstra - ISBN: 9789056152383
book
Order now

It wrede paradys It ferfolch

Hylke Speerstra

(Fries, Gebonden, 15-03-2013)

Levertijd: morgen voor 23:00 besteld, dinsdag bij u thuisbezorgd
Prijs: € 25,00
Genre: Fries
Utwreide werprintinge fan de bestseller It wrede paradys: 150 siden nij wurk: 34 tajeften by de âlde ferhalen, in hânfol nije libbensskiednissen, 32 fotosiden mei bylden fan de fertellers, en skôgingen fan prof. Henry Baron, prof. Douwe Draaisma en dr. Jan Dirk Wassenaar Lees verder
14
De Fjildferhalen - R. van der Velde; Rink van der Velde - ISBN: 9789033008665
book

De Fjildferhalen

R. van der Velde; Rink van der Velde

(Nederlands, Paperback, 20-08-2010)

Beschikbaar: Uitverkocht (U kunt dit boek niet meer te bestellen)
Prijs: € 18,50 (onder voorbehoud)
Genre: Fries
De fjildferhalen fan Rink van der Velde binne prachtich skreaun en steane fol mei sekuere observaasjes fan it hâlden en dragen fan minske en bist yn it iepen fjild. Rink van der Velde (1932-2001) wie ien fan de populêrste skriuwers dy’t Fryslân kend hat. Syn wurk, benammen syn ynkringende ... Lees verder
15
It swijen net wurdich - W. Verf - ISBN: 9789033007590
book

It swijen net wurdich

W. Verf

(Fries, Paperback, 27-08-2008)

Beschikbaar: Nee
Prijs: € 5,00 (onder voorbehoud)
Genre: Fries
Sprankeljende roman oer minsken dy’t fêstrinne yn har idealisme en dochs wer oplibje.In ferrassend kommentaar op de hjoeddeiske wrâld Boskwachter Job Haalstra en syn dochter Nynke wenje yn it noardlikste bosk fan Fryslân, by in âlde state. Nei de dea fan har mem is Nynke ophâlden mei praten. Mar de ... Lees verder