Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.X sluit
Uitgebreid zoeken

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de boekhandel

 1. Deze leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen de boekhandel en haar afnemers.

 2. Rekeningen dienen binnen de op de factuur vermelde termijn te worden voldaan.

 3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is het totaal nog verschuldigde bedrag in zijn geheel opvorderbaar. Alle kosten van de incasso, gerechtelijk en buitengerechtelijk, komen ten laste van de koper; bovendien wordt 1,25% rente per maand (of een gedeelte daarvan) in rekening gebracht over het gehele achterstallige bedrag, zulks tot de dag van volledige kwijting. Indien de vordering uit handen gegeven dient te worden, zijn 15% buitengerechtelijke kosten verschuldigd, d.w.z. met een minimumbedrag van 150 EURO De eigendom van de verkochte goederen gaat pas over op de afnemer, doordat en zodra door de afnemer de koopprijs, renten en kosten volledig aan ons zijn voldaan.

 4. Wij zijn gerechtigd verzend-, administratie- en eventueel bestelkosten afzonderlijk in rekening te brengen.

 5. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud en uitvoering als levertijd en leverbaarheid betreft.

 6. Annulering van bestellingen is niet mogelijk, slechts in geval van een misdruk wordt teruggave, mits binnen de door de uitgever gestelde termijn, geaccepteerd.

 7. Reclames worden slechts in behandeling genomen indien en voorzover deze uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst der goederen of indien dat eerder valt, de rekeningdatum, te onzer kennis zijn gebracht en wij in de gelegenheid zijn gesteld een en ander te controleren.

 8. Abonnementen op tijdschriften, losbladige uitgaven en vervolgwerken worden geleverd, tenzij uitdrukkelijk bij de bestelling anders vermeld, onder de conditie 'tot wederopzegging'. Dit houdt in dat het abonnement automatisch ieder jaar door ons verlengd wordt. Het annuleren van een abonnement op een tijdschrift dient drie maanden voor het einde van de jaargang schriftelijk te geschieden. Voor opzegging van abonnementen op losbladige uitgaven en vervolgwerken geldt de door betrokken uitgever dienaangaande gestelde voorwaarden doch tenminste een termijn van drie maanden.

 9. Het is niet mogelijk rekeningoverzichten over reeds afgerekende aankopen te verstrekken. Het is dus voor de koper noodzakelijk de rekeningen langere tijd te bewaren (bijvoorbeeld ten behoeve van de fiscus).

 10. De zichttermijn van op zicht gegeven boeken bedraagt ten hoogste 30 dagen. Na deze termijn wordt het geleverde geacht te zijn behouden en als normale verkoop in rekening gebracht. De honorering van zichtbestellingen is ter beoordeling van de boekhandel.

 11. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen (bijvoorbeeld bij aangetekende verzending) reizen de goederen voor rekening van de opdrachtgever.

 12. Wij zijn gerechtigd een volledige of een minimum vooruitbetaling te vragen bij bestelling of reservering. Binnen 10 dagen na verzending van onze berichtkaart dient het bestelde/gereserveerde te worden afgenomen. Ondanks uw verplichting tot afname wordt - bij overschrijding van voormelde termijn - de vooruitbetaling niet meer met de aankoopprijs verrekend.

 13. Afwijkingen van voormelde voorwaarden gelden uitsluitend indien zij tevoren schriftelijk zijn overeengekomen.

 14. Doordat een afnemer bestelt, reserveert of contant dan wel op rekening koopt, geeft hij te kennen dat deze voorwaarden hem bekend zijn en dat hij daarmee genoegen neemt.

 15. Alle geschillen in verband met of als uitvloeisel van een gesloten overeenkomst en/of deze voorwaarden, zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Den Haag.